• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Voľné pracovné pozície na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity – Hľadáju právnika a koordinátora v Banskej Bystrici

Na Úrade splnomocnenkyne SR hľadajú nových kolegov a kolegyne. Jedna sa o pozíciu

právnika a koordinátora.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity obsadzuje nasledovné voľné štátnozamestnanecké miesta:

 1.      Právnik/Právnička

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca (PT 7)

Druh štátnej služby: dočasná štátna do doby výberového konania

Miesto výkonu: Bratislava

Vzdelanie:  vysokoškolské druhého stupňa

Študijný odbor: právo

Odborná prax: je potrebná prax v oblasti  práce s rómskou komunitou

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

-          Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni ministerstva. Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva.

-          Tvorba a pripomienkovanie zákonov, koncepcií, iných dokumentov súvisiacich s rómskou problematikou.

-          Koordinuje činnosti v oblasti rómskej problematiky v súlade s právnym systémov SR a odporúčaniami Rady EÚ.

-          Vykonáva práce spočívajúce v rozborovo-právnej činnosti, koordinovania plnenia úloh a vyhodnocovania výsledkov. Monitoruje, sústreďuje, signalizuje a podáva právne stanoviská najmä k problémom rómskych komunít v rámci Slovenska. Pripravuje a zodpovedá za podklady a odborné stanoviská v oblasti spadajúcej do svojej kompetencie. Vybavuje podnety a sťažnosti.

-          V sledovaných oblastiach Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity dbá nad dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd zaručených Ústavou a zákonmi SR ako aj medzinárodnými zmluvami, ku ktorým SR pristúpila.

-          Vo vzťahu k rómskym komunitám presadzuje dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa práv na primerané bývanie, antidiskriminačnej legislatívy SR a medzinárodných dokumentov týkajúcich sa zákazu diskriminácie, ktorými je SR viazaná. Právnym poradenstvom v sociálnej oblasti predchádza vzniku nepriaznivých sociálnych situácií.

Ďalšie požiadavky: analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, praktickosť a logickosť, profesionalita a motivačné činitele, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť; znalosť práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, internet, email) – pokročilý

 

 2.      Koordinátor/koordinátorka v Banskej Bystrici

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: štátny radca (PT 7)

Druh štátnej služby: dočasná štátna do doby výberového konania

Miesto výkonu: Banská Bystrica

Vzdelanie:  vysokoškolské druhého stupňa

Študijný odbor: nie je určený

Odborná prax: je potrebná prax v oblasti  práce s rómskou komunitou

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

-          Tvorba štátnej politiky vo vymedzenom úseku štátnej správy alebo vykonávania štátnych záležitostí na úrovni ministerstva. Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva

-          Presadzovanie koncepčných a  metodických činností Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity  a politiky vlády SR s celoštátnou pôsobnosťou na regionálnej úrovni.

-          Realizuje politiku Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity  na regionálnej úrovni a rieši problémy rómskych komunít v príslušnom regióne v súčinnosti s orgánmi

miestnej štátnej správy a samosprávy najmä v oblasti bývania, zdravia, vzdelávania a zamestnanosti.

-          Spolupodieľa sa pri tvorbe celoštátnych koncepcií riešenia problematiky rómskych komunít. Sleduje, vyhodnocuje, spracováva a zodpovedá za podklady pre vyhodnocovanie vládou SR realizovaných celoštátnych na regionálnej úrovni pre potreby Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

-          Monitoruje, sústreďuje a signalizuje problémy rómskych komunít v lokalitách, ktoré má vo svojej pôsobnosti. Vybavuje sťažnosti a podnety od občanov. Zodpovedá za podklady, odborné stanoviská a predkladá návrhy na zlepšenie podmienok marginalizovaných rómskych komunít.

Ďalšie požiadavkyanalytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej práce, zodpovednosť, praktickosť a logickosť, profesionalita a motivačné činitele, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať, vyrovnaná a harmonická osobnosť; znalosť práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, internet, email) – pokročilý

 

Svoje životopisy a motivačné listy na obe otvorené pracovné pozície posielajte prosím na e-mailovú adresu alexandra.rigoova@minv.sk do 31. júla 2020, vybraní záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor v sídle Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Vajnorská 25, Bratislava.  

 

 

Zdroj: Úrad splnomocnenkine vlády SR