• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Škôlka má pozítívny vplyv na rozvoj detí - sústreďme sa na opatrenia včas

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity je partnerom projektu Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí (PPV). Tento projekt bol realizovaný rómskou vzdelávacou mimovládnou organizáciou eduRoma a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)

V júli 2019 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu školského zákona, ktorým zaviedla povinnú dochádzku v materských školách pre deti vo veku päť rokov, teda rok pred nástupom do povinnej dochádzky na úrovni základnej školy. Cieľom projektu PPV bolo  preto zmapovanie pripravenosti samosprávnych aktérov na začlenenie detí zo znevýhodneného prostredia do predškolskej prípravy. Sústredili sme sa najmä na súčasné bariéry, ktorým čelia deti zo znevýhodneného prostredia v prístupe ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávaniu a možné problémy, ktoré môžu nastať v implementácii povinnej škôlky naplánovanej na rok 2021.

Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania má pozitívny vplyv na získanie vedomostí a zručností detí, osobitne detí zo znevýhodneného prostredia a zlepšuje celkovú pripravenosť detí na vstup do primárneho vzdelávania. Zo zistení terénneho zberu dát, ktorý bol realizovaný s ôsmimi inštitucionálnymi aktérmi z prostredia štátnej a verejnej správy, mimovládneho sektora, či reprezentantami samospráv na národnej úrovni vyplýva, že je potrebné sa už teraz zaoberať kvalitou predprimárneho vzdelávania a odstraňovať  implementačné problémy, ktoré môžu znížiť jeho kvalitu.

 

Zistenia boli zverejnené v rámci Odporúčaní pre vzdelávaciu politiku, ktoré poukazujú na to, že je potrebné:

- Zabezpečiť dostatok pedagogického a odborného personálu (adekvátnym financovaním, ktoré by nemalo byť zabezpečované len zriaďovateľom, ale aj zo strany štátu – napríklad  rozšírením príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie aj na materské školy).

- Zapojiť viac rómskych pedagogických asistentov a asistentiek.

- Vytvoriť metodické usmernenie k prevencii a eliminácie segregácie vo výchove a vzdelávaní a zabezpečiť vzdelávanie pedagogického a odborného personálu škôl.

- Zabezpečiť flexibilné formy vzdelávania v profesijnom rozvoji (pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl).

 

A zároveň je potrebné usmerňovať samosprávy ohľadom:

- Možností dobudovať kapacity zo zdrojov EŠIF, prípadne iných zdrojov (viaczdrojovo).

- Zabezpečiť adekvátnu informovanosť samospráv, prípadne metodicky ich usmerňovať (aj ohľadom znižovania až odpustenia poplatkov, zabezpečovania dopravy/prepravy, zvýšenia informovanosti rodičov, sieťovania učiteľov a i.).

- Zlepšiť zber dát a vyhodnocovanie dopadu opatrení tak, aby systém dokázal flexibilne reagovať na požadované zmeny.

 

Je nevyhnutné, aby kompetentní aktéri, vrátane samospráv, sa sústredili na zavedenie a realizovanie týchto opatrení včas. Do nadobudnutia účinnosti  novely školského zákona k  1.1.2021 a zavedenia do praxe v školskom roku 2021/2022 máme pred sebou ešte celý školský rok.

 

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády