• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Vláda chce prijať zákon o postavení menšín aj zlepšiť postavenie Rómov

       Vláda plánuje prijať zákon o postavení národnostných menšín. Má prispieť k spomaleniu asimilácie príslušníkov národnostných menšín. Ochranu a podporu národnostných menšín totiž vláda považuje za svoje prirodzené poslanie. Píše o tom v Programovom vyhlásení vlády SR, ktoré v nedeľu schválila. Hovorí v ňom aj o zlepšení sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti.


      „Nebude podnikať kroky, ktoré by smerovali k rušeniu či obmedzovaniu už nadobudnutých práv národnostných menšín, a bude naďalej poskytovať účinnú ochranu ich príslušníkom, pri súčasnom rešpektovaní štátnej zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky,“ uvádza vláda. Príslušníkom národnostných menšín chce vytvárať možnosti na zachovávanie ich kultúrnych zvyklostí, jazyka, tradícií a nebude prijímať také opatrenia, ktoré by smerovali k asimilácii väčšinovým obyvateľstvom alebo takú asimiláciu podporovali.
      Kabinet spomína aj možnosť zriadiť Úrad pre národnostné menšiny. „Zriadenie tohto úradu by viedlo k zrušeniu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, ako aj Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,“ vysvetľuje PVV. Hovorí aj o možnosti rozšíriť pôsobnosť zákona o používaní jazykov národnostných menšín na vyššie územné celky.
      Vláda sľubuje, že sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia Rómov v spoločnosti. Spomína znižovanie chudoby, predovšetkým v segregovaných oblastiach v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Osobitný dôraz chce klásť na zlepšenie štandardov bývania, prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúre, ako i zdravotnej starostlivosti. „V tejto súvislosti vláda SR bude aktívne podporovať férové vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,“ uvádza dokument.
      PVV hovorí aj o pomoci pri zvyšovaní zamestnanosti Rómov, s dôrazom na mladých. Vláda chce, aby sa zastavilo neoprávnené zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych základných škôl. Vláda bude taktiež posilňovať rómsku kultúrnu identitu a rómsky jazyk.
      Sľubuje tiež, že bude podporovať vznik a fungovanie sociálnych podnikov v obciach a regiónoch. Spomína možnosť vyplácania sociálnych dávok v týždňových intervaloch na účet v banke namiesto vyplácania v hotovosti. Taktiež možnosť vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa neplnoletým matkám na účet v banke, ktorý bude viazaný na výdavky spojené so starostlivosťou o dieťa. Mohlo by sa tiež zaviesť automatické inkaso platieb za bývanie z bankového účtu prijímateľa sociálnych dávok.

Zdroj: TASR – partner Rómskej tlačovej agentúry Romata

Foto. Úrad vlády SR