• 4U Slovensko
 • +421 911 797 207
 • redakcia@romata.sk

10+1 odpovedí: Sloboda a solidarita

Tak, ako sme avizovali,  postupne vám v necenzurovanej podobe prinášame odpovede na našich 10+1 otázok. Odpovede relevantných politických strán na otázky, týkajúce sa bytostne našich rómskych spoluobčanov. Nebudeme komentovať, zverejňujeme v plnom znení.

Tu sú odpovede politického subjektu Sloboda a solidarita, vypracované poslankyňou Európskeho parlamentu za SaS Luciou Ďuriš Nicholsonovou. 

 

 1. Aké sú základné príčiny vyčlenenia slovenských Rómov na okraj našej spoločnosti?

 

Nevnímame Rómov ako jedinú skupinu ohrozenú chudobou, preto v mojich odpovediach budem radšej hovoriť o ľuďoch zo sociálne vylúčených spoločenstiev (SVS).

Sľubovaná „rómska reforma“, ktorú za oslavných fanfár avizovala Ficova predošlá vláda, najmä jej garant - minister vnútra Róbert Kaliňák, zlyhala. Ukázalo sa, že to bol len marketingový podvod na ľuďoch zo SVS aj na ľuďoch žijúcich pri SVS.

Kvôli nečinnosti a prázdnym sľubom politikov vyrastá v SVS x-tá generácia analfabetov, nevzdelaných, nekvalifikovaných ľudí závislých od štátu. To, čo sa z ľudí v SVS stalo, to, ako dokážu zneužívať systém, predovšetkým sociálny systém, za to všetko nesie zodpovednosť štát. Nastavil nesprávne motivátory. Ľudia zo SVS si brali len to, čo im štát dával.

Presne toto sú podľa nás príčiny, prečo stoja na okraji spoločnosti.

 

 1. Prečo je pre váš politický subjekt rómska menšina zaujímavá?

 

Zvláštna otázka. Sociálne vylúčení nie sú „zaujímaví“ – je prepotrebné sa ich problémami nutne zaoberať. Sú súčasťou nás všetkých a majú špecifické potreby. Preto sme pre nich vytvorili zvláštny program.

Problémy tejto skupiny ľudí sú veľmi vážne, neriešenie problémov SVS ťahá celý štát dolu – ničí ľudí žijúcich v SVS, obťažuje ľudí žijúcich pri SVS, znižuje životnú úroveň občanov a negatívne ovplyvňuje ekonomiku štátu. Problémy SVS sú na Slovensku prítomné celé desaťročia, za posledných 20 rokov sa ešte prehĺbili.

 

 1. Čo dokážete slovenským Rómom ponúknuť?

Máme desiatky riešení pre sociálne vylúčených. Začať by sme chceli prijatím zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, v ktorom budú zakotvené priority verejných politík, pravidlá a podmienky, práva a povinnosti fyzických osôb zo SVS a jednotlivých subjektov vo vymedzených oblastiach (napr. vzdelávanie a zamestnanosť).

V zákone bude definícia pojmu sociálne vylúčené spoločenstvá na inom ako etnickom princípe, čo bude znamenať, že pojem SVS nebude definovať výlučne rómske osady, ale aj mestské getá koncentrované a vymedzené napr. bytovým domom, ulicou, mestskou časťou (napr. bratislavský Pentagon), obcou alebo lokalitou mimo obce, ak sa v nich koncentruje a reprodukuje chudoba a javy z nej vyplývajúce (konkrétne vysoká miera nezamestnanosti, hmotná núdza, analfabetizmus).

Celý náš program nájdete tu: https://www.sas.sk/detail/5778/65-osady-a-vylucene-spolocenstva/obsah

 

 1. Aké sú podľa vás základné problémy Rómov v našej krajine?

 

V súčasnosti je medzi ľuďmi zo SVS zamestnaných len mizivé percento.

Oblasť dávok je zložitá a majoritou kritizovaná. Podporuje úžeru.

Problém je v systéme vzdelávania. Deti z chatrčí sa ťažko budú dobre a rady učiť. Vyrábame armádu ľudí, ktorí sa nikdy neuplatnia v živote a budú celoživotne závislí od pomoci štátu. V praxi sa objavilo viacero prípadov, keď deti zo SVS boli zle diagnostikované a zaradené do špeciálnej školy či triedy, hoci tam nepatrili. Nechceme, aby deti zo SVS končili neprávom v špeciálnych školách.

Treba riešiť bývanie, často na nevysporiadaných pozemkoch a v strašných podmienkach.

 

 1. Ktoré rómske problémy chcete prioritne riešiť?

V krátkosti, čo by sme chceli riešiť:

 1. Sociálne dávky - motivácia a zásluhovosť,
 2. Zamestnávanie – cesta zo začarovaného kruhu,
 3. Vzdelávanie – šanca pre nástupnícke generácie,
 4. Bývanie – cesta von z osady pre aktívnych,
 5. Zdravie – prevencia, vzdelávanie,
 6. Sociálne služby – komunitné centrá pre všetkých,
 7. E-pay karty – boj proti úžere, neplatičstvu a cesta k finančnej gramotnosti.

 

 1. Akými konkrétnymi opatreniami mienite našim rómskym

spoluobčanom pomôcť?

Oblasť zamestnávania: Nastavenie sociálnych dávok, aktivačných príspevkov, ale aj dávok na deti bude jedným z motivačných prvkov, prečo sa oplatí pracovať a starať sa o seba a svoju rodinu. Aktivačné príspevky budú výrazným príjmom do rodinných rozpočtov aktívnych ľudí v hmotnej núdzi. Nárok na poberanie prídavkov na dieťa dočasne stratí taký zákonný zástupca, ktorý zanedbáva rodičovské povinnosti – jeho dieťa je zanedbané, neplní si povinnú školskú dochádzku, predškolskú dochádzku, rodič nespolupracuje s centrom včasnej intervencie,  ak mu kvôli rizikovému vývinu dieťaťa do 6 rokov bolo nariadené s centrom spolupracovať. Peniaze nepôjdu na osobitného príjemcu tak, ako je to dnes. Rodiča, ktorý sa nestará o dieťa, štát nebude podporovať.

Dávky: Reforma bude založená na hesle: „Snažíš sa, máš, nesnažíš sa, nemáš.“ Štát bude základnou dávkou v hmotnej núdzi garantovať len úplné minimum, ale zároveň vytvorí možnosti, ako aktívni ľudia môžu zlepšiť svoju situáciu cez motivačné príspevky od štátu. Pointa je teda tá, že bez práce dostanú len to najnutnejšie minimum a zároveň dostanú rôzne možnosti si privyrobiť. Aktivácia jednotlivca musí byť zmysluplná preňho samého, pre komunitu, pre spoločnosť. Ak sa jednotlivec snaží, musí mať viditeľne viac ako ten, ktorý len pasívne visí na štáte. Aktiváciou v zmysle reformy pomoci v hmotnej núdzi budú všetky aktivity, ktoré majú zmysel pre komunitu. Nielen zametanie obce, ale aj organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, starostlivosť o starých, organizovanie rôznych komunitných akcií, ďalej verejnoprospešné práce nielen v obci so SVS, ale aj mimo nej – pomocné práce na diaľniciach, poliach, lesoch atď.

Cesta von zo začarovaného kruhu SVS je cez prácu. Z praxe a zo skúseností ľudí z terénu - z prostredia obcí so SVS jednoznačne vyplýva, že ak dospelí pracujú, deti chodia do školy. V prípade, že ak dospelí pracujú, kopírujú život majoritného „kolegu“ tam vonku – majú snahu zveľaďovať si svoje obydlie, posielať deti do školy čisté a pod. V tomto pomôžu obecné sociálne podniky a medzitrh práce.

Vzdelávanie: Na deti z SVS bude štát platiť rovnaký normatív, ako keby boli v špeciálnej škole, aj v normálnej škole. Tým odbúrame motiváciu systematicky tlačiť deti z osád do špeciálnych škôl a zároveň vytvoríme finančné predpoklady na primeranú starostlivosť (špeciálnych pedagógov, etopédov a asistentov učiteľov). Deti narodené do prostredia SVS si vyžadujú pozornosť odborníkov od narodenia. Rodia sa do prostredia s častým výskytom genetických ochorení, do prostredia chudoby, do prostredia, ktoré im nezaručuje podnety na zdravý fyzický a psychický vývin v porovnaní s deťmi z majority – veľa z nich končí so zdravotným postihnutím v nákladných domovoch sociálnych služieb a v centrách pre deti a rodiny ako neosvojiteľné. Bude to práve CVI, ktoré bude vydávať potvrdenie o školskej pripravenosti dieťaťa na vzdelávanie na ZŠ – takéto potvrdenie bude oveľa hodnotnejšie a menej zneužiteľné ako nesprávna diagnostika dieťaťa cez CPPPaP, dôsledkom čoho sa zamedzí nesprávnemu a masovému umiestňovaniu detí do špeciálnych škôl.

Zavedieme povinnú predškolskú výchovu detí zo SVS od 3 rokov. Dobudujeme sieť nízkoprahových škôlok v každej obci so SVS alebo priamo v SVS. Dieťa zo SVS, ktoré bude pravidelne chodiť do škôlky a bude sa zúčastňovať voľnočasových aktivít, ku ktorým bude mať prístup, bude mať nárok na aktivačný príspevok 1. stupňa.

E-pay karty namiesto hotovosti – ich zmyslom je vyplácanie všetkých sociálnych dávok pre ľudí v SVS bezhotovostne a na dennej báze. Každému poberateľovi dávky v hmotnej núdzi, resp. poberateľovi dávky zo SVS zriadime bezplatný bankový účet. K výplate dávky v hmotnej núdzi a všetkých príplatkov k nej bude dochádzať nie na mesačnej, ale na dennej báze. Takto budú môcť ľudia zo SVS hospodáriť s dávkou a využívať ju na to, na čo je zákonom určená – na základné potreby pre seba a svoju rodinu. Cieľom je, aby dávku v hmotnej núdzi neminuli hneď v prvý deň, a aby ich deti po zvyšok mesiaca nehladovali.

Po presadení systému E-pay kariet docielime, aby bolo možné pre ľudí zo SVS čerpať mikropôžičky, ktoré budú určené primárne na odkúpenie pozemkov, resp. na výstavbu, zveľadenie vlastného bývania. Splácané budú trvalým príkazom z účtu poberateľa dávky v hmotnej núdzi. Pravidelná splátka pôjde z peňazí z príspevku na bývanie.

K bývaniu - jedným z prvých krokov je vysporiadanie pozemkov pod nelegálnymi osadami, obydliami. Tento proces bude v gescii ministerstva pre SVS. Chceme to však uskutočniť bez finančnej asistencie štátu – inými slovami, ľudia zo SVS si postupne splatia pozemky pod chatrčami (za štátom regulované ceny). Príspevok na bývanie, aj keď nebude priamo súčasťou dávky v hmotnej núdzi, bude striktne vyplácaný bezhotovostne. To nám umožní efektívne bojovať s neplatičstvom.

A v neposlednom rade - zdravotnú prevenciu budú zabezpečovať zdravotní asistenti v komunitných centrách – budú zamestnancami regionálnej štruktúry ministerstva a budú spolupracovať s miestnymi všeobecnými lekármi.

 

 

 1. Existuje na Slovensku relevantný subjekt, zastupujúci väčšinu Rómov?

Zrejme by ním mal byť splnomocnenec vlády pre rómsku menšiny, pravda však je, že ho v akcieschopnosti tromfnú neziskovky, ktoré sa Rómom venujú.

 

 1. Je čas vypočuť oprávnené požiadavky rómskej minority?

 

Myslíme si, že im roky načúvame, nielen spoza zeleného stola v Bratislave, ale ja osobne priamo v teréne.

 

 1. Je zastúpenie slovenských Rómov v regionálnej, celoslovenskej a európskej politike adekvátne, dostatočné a primerané?

Rómska reprezentácia nie je veľmi viditeľná.

 

 1. Prečo sa problémy Rómov napriek snahám o riešenia prehlbujú?

Je to obrovsky komplexná téma, ktorá nemá jednoduché a lacné riešenie a jej výsledky neprinášajú také politické body ako napríklad obedy alebo vlaky zadarmo. Zrejme preto bola na konci záujmu predošlých vlád Smeru.

 1. Je „rómska problematika“ vôbec riešiteľná?

Je a našou úprimnou snahou bude riešiť ju, komplexne, riadne a rozumne, v spolupráci s odborníkmi.