• 4U Slovensko
 • +421 911 797 207
 • redakcia@romata.sk

10+1 odpovedí: Za ľudí

Ako sme avizovali,  postupne vám v necenzurovanej podobe prinášame odpovede na našich 10+1 otázok. Odpovede relevantných politických strán na otázky, týkajúce sa bytostne našich rómskych spoluobčanov. Nebudeme komentovať, zverejňujeme v plnom znení.

Tu sú odpovede politického subjektu Za ľudí, vypracované podpredsedom strany Vladimírom Ledeckým, starostom Spišského Hrhova.

 1. Aké sú základné príčiny vyčlenenia slovenských Rómov na okraj našej spoločnosti?

Ekonomické, kultúrne, priestorové, sociálne.

 1. Prečo je pre váš politický subjekt rómska menšina zaujímavá?

Marginalizované rómske komunity predstavujú pre mnohé samosprávy prekážku ich rozvojového potenciálu, preto ho treba nevyhnutne riešiť a vnímať nielen ako zložitý problém, ale tiež ako nevyužitý ľudský kapitál, ktorý je možno pozitívne využiť pre potreby danej lokality. Na Slovensku existuje množstvo pozitívnych príkladov, ktoré v tejto oblasti fungujú. Poznáme ich, sme autormi viacerých z nich. Chceme ich preniesť na celoslovenskú úroveň a využiť potenciál vylúčených rómskych komunít pre rozvoj regiónov a celej krajiny. Nie je to problém na jedno funkčné obdobie, ale má riešenie.

 1. Čo dokážete slovenským Rómom ponúknuť?

Prácu, vzdelanie, podporu sociálneho bývania, zlepšenie dostupnosti zdravotníckych služieb.

 1. Aké sú podľa vás základné problémy Rómov v našej krajine?

V diskriminácii a marginalizácii. To im bráni v prístupe k základným právam na vzdelanie, zamestnanie, dôstojné bývanie alebo k základným službám zdravotnej starostlivosti.

 1. Ktoré rómske problémy chcete prioritne riešiť?

Inštitucionálna zmena:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (USVRK) – presunúť mimo pôsobenia Ministerstva vnútra SR, pod ktoré spadá(aktuálny stav vysiela to správu, že rómske komunity predstavujú bezpečnostné riziko, téma na MV SR nemá opodstatnenie).

Presun na ÚV SR – posilní sa koordinačná pozícia, v ideálnom stave by na vybraných rezortoch boli štátni tajomníci zodpovední za tému integrácie MRK a pod ÚV SR a vedením splnomocnenca- medzirezortnej pracovnej skupiny by koordinovali postup (vhodné rezorty ministerstvo školstva, ministerstvo práce, ministerstvo výstavby, ministerstvo zdravotníctva).

Presun na ministerstvo práce – posilní sa zamestnanosť a sociálne politiky - centralizuje sa napojenie na EŠIF ( téma MRK sa rieši cez operačný program Ľudské zdroje).

Pozn.  EÚ v nasledujúcom období vyzýva posilniť riešenie témy integrácie Rómov ako ľudsko-právnu tému a boj proti anticiganizmu – čo ale u nás nemá oporu v rozdelení kompetencií. Téma ľudských práv je roztratená v kompetenčnom zákone.

Nastavenie použitia zdrojov z EÚ pre programovacie obdobie 2021 – 2027

Partnerská dohoda sa pripravuje a obsahuje definovanie priorít pre financovanie. To bude prioritná práca v roku 2020 po zmene vlády, lebo aj najlepšie mienené opatrenia môžu zostať na papieri, ak nebudú zdroje na ich financovanie.

Zároveň v roku 2020 končí platnosť Stratégie SR pre integráciu Rómov, záväzného dokumentu na riešenie témy a teda bude potrebné pripraviť nový strategický materiál zohľadňujúci postupy a odporúčania odborníkov a zároveň EÚ – na základe tohto materiálu sa nastavujú finančné zdroje z EÚ aj zo ŠRje to ex ante kondicionality.

Vytvorenie portálu na zdieľanie príkladov dobrej praxe

Existuje veľa úspešných projektov, prístupov, príručiek, návrhov, odporúčaní. Spravidla zaznejú na konferencii, workshope alebo si niekto robí „doma“ v organizácii či obci, ale dobré správy sa nešíria ďalej. Zdieľanie dobrých príkladov by pomohlo šíriť dobré nápady a zároveň by mohlo formovať verejnú mienku, že sa to dá. Verejná mienka je na strane skepticizmu, že to nejde.

Inštitucionalizácia podpory rómskej národnostnej menšiny od roku 2021

    Presun Múzea rómskej kultúry SNM z Martina do Bratislavy a udelenie právnej subjektivity ako príspevkovej organizácie MK SR, personálne a finančné zabezpečenie (v súčasnosti má 1 zamestnanca a nemá vyčlenený rozpočet). Vytvorenie predpokladov na budovanie inštitúcie, ktorá bude dokumentovať ale hlavne rozvíjať rómsku kultúru a jazyk (tu úplne chýba ukotvenie). 

    Udelenie právnej subjektivity Dokumentačno-informačnému centru rómskej kultúry v Prešove, ktoré je súčasťou Štátnej vedeckej knižnice a je to výstup projektu, ktorému v roku 2020 končí trvalá udržateľnosť. Vyčleniť rozpočet. 

 1. Akými konkrétnymi opatreniami mienite našim rómskym spoluobčanom pomôcť?
 • Pripraviť ľudí z MRK (ťažko zamestnateľných) pre zamestnanie v podnikoch s absentujúcou pracovnou silou. Vytvoriť možnosti pre nezamestnaných na získanie praktických zručností pre potreby zamestnávateľov. Vytvoriť systém dovzdelávania príslušníkov MRK pre pracovný trh.
 • Podporovať systém sociálneho bývania pre MRK . Zabezpečiť dôstojné a primerané bývanie MRK  systémom mikropôžičiek a priamej angažovanosti a spoluúčasti obyvateľov.
 • Vytvoriť možnosti pre celodennú edukáciu detí a študentov od MŠ po SŠ.
 • Vytvoriť systém motivácie pre nadpriemerných žiakov a študentov z MRK.
 • Objektivizovať diagnostiku detí z MRK.
 • Zabezpečiť dostatok priestorového, personálneho a materiálneho zázemia pre školy s ohľadom na demografiu a špecifiká lokalít a komunít (nedostatok priestorov, učiteľov...).
 • Odbyrokratizovať a zjednodušiť postupy,  skvalitniť a logicky koordinovať existujúce národné programy zamerané na prácu v MRK (TSP, KC, KSP, Zdrav.). Dbať na obsahovú realizáciu náplne programov.
 • Zabezpečiť budovanie Rómskej identity cez podporu Rómskeho jazyka a kultúry.
 1. Existuje na Slovensku relevantný subjekt, zastupujúci väčšinu Rómov?

Určite by to mal byť Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

 1. Je čas vypočuť oprávnené požiadavky rómskej minority?

         Obojstranná komunikácia je vždy dôležitá.

 1. Je zastúpenie slovenských Rómov v regionálnej, celoslovenskej a európskej politike adekvátne, dostatočné a primerané?

         Nie. 

 1. Prečo sa problémy Rómov napriek snahám o riešenia prehlbujú?

         Doteraz to nebola priorita.

     11. Je „rómska problematika“ vôbec riešiteľná?

         Áno.