• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómske deti sú často posudzované ako mentálne postihnuté, školy ich vzdelávajú oddelene

Rómovia sa v základných školách učia stále často podľa vzdelávacích plánov pre ľahko mentálne postihnutých. Medzi žiakmi, ktorí majú upravené učivo kvôli nižšej inteligencii, tvoria približne 29 percent. V celkovom počte detí v základných školách je podiel Rómov asi 3,7 percenta. Vyplýva to zo správy o plnení plánu opatrení, ktoré majú prispieť k začleneniu rómskych detí do bežných škôl. Údaje sa za posledný rok výrazne nezmenili. Podľa kvalifikovaných odhadov chodilo v minulom školskom roku do základných škôl v Česku 34.767 Rómov a Rómiek.

Európsky súd pre ľudské práva v roku 2007 odsúdil Českú republiku za to, že preradením 18 rómskych detí do špeciálnych škôl porušila ich právo na vzdelanie a diskriminovala ich. Od roku 2016 preto v Česku začali platiť nové pravidlá pre spoločné vzdelávanie v bežných školách. Ministerstvo školstva každoročne vláde predkladá správu o pokroku. S údajmi za uplynulý rok sa kabinet už zoznámil. Informácie, vrátane štatistík, rezort pravidelne zasiela aj Rade Európy.

Podľa odborných odhadov v správe pre vládu malo v minulom školskom roku v ČR 4403 rómskych detí výučbu upravenú z dôvodu mentálneho postihnutia. Bolo to 12,66 percenta rómskych školákov. V predchádzajúcom školskom roku to bolo 12,73 percenta Rómov, celkom 4290. Podiel sa tak takmer nezmenil. Rómske deti tvorili okolo 29 percent žiakov s upraveným učivom kvôli ľahkej retardácii. O rok skôr ich podiel predstavoval 29,5 percenta. V bežných školách síce za rok pribudlo asi 1060 rómskych detí, podľa správy je to ale "v prevažnej miere" možné vysvetliť nástupom silnejších ročníkov.

V Česku fungovalo podľa správy v minulom školskom roku 4169 základných škôl. Celkom sa v nich vzdelávalo 940.928 detí. Rómovia tak predstavovali 3,7 percenta školákov. V roku 2017 to bolo 3,6 percenta. Medzi jednotlivými krajmi boli ale výrazné rozdiely. Najvyšší podiel rómskych žiakov mal vlani Ústecký kraj, kde bol takmer každý ôsmy žiak Róm či Rómka. Naopak, v Prahe to bol každý stý. Viac ako štvrtina rómskych žiakov chodila do škôl v Ústeckom kraji a zhruba pätina v Moravsko-sliezskom kraji.

Správa upozorňuje, že zatiaľ čo v minulosti boli pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím zvláštne vzdelávacie plány s celkovo zníženou úrovňou požiadaviek, od roku 2016 by sa im výučba mala prispôsobovať podľa individuálnych potrieb. Staré učebné plány definitívne skončia s odchodom tohtoročných deviatakov. Vlani platili ešte pre 953 Rómov. Podľa učiva upraveného pre mentálne postihnutých podľa nových predpisov sa učilo 3450 rómskych školákov.

Podľa minuloročnej analýzy Agentúry pre sociálne začleňovanie sa Rómovia aj po zavedení nových opatrení pre inklúziu učia často oddelene v rómskych triedach či školách. Aj keď už sa nepresúvajú do takzvaných zvláštnych škôl, pretrváva tak ich vylúčenie ako sociálne znevýhodnených. Podľa agentúry sa tieto školy považujú za menej kvalitné. Pre väčšie zapojenie Rómov do bežných tried je asi desatina Čechov, podporu nemá ani u všetkých rómskych rodičov.

Zdroj: Romea.cz