• 4U Slovensko
 • +421 911 797 207
 • redakcia@romata.sk

Rómsky vzdelávací fond vydal novú výzvu na voľné pracovné miesto

Všetci, ktorí chcú pomáhať Rómom zamestnať sa a pracovať pre rešpektovanú medzinárodnú prorómsku organizáciu, majú ďalšiu šancu. Výzva je vyhlásená na pracovnú pozíciu Koordinátor zamestnania. Uzávierka podania prihlášok je 31. januára.

Na túto pracovnú pozíciu so presne definovanými štruktúrovanými úlohami treba spĺňať pomerne vysoko nastavené podmienky, požiadavky a mať aj patričné vzdelanie, zručnosti a skúsenosti. Táto náročná pracovná pozícia bude na trvalý úväzok.  

Hlavné úlohy koordinátora zamestnania:

 • Navrhovanie, plánovanie a organizovanie aktivít, ktoré súvisia s komponentom projektu pre oblasť zamestnanosti;
 • Úzka spolupráca s koordinátormi projektu pre oblasť vzdelávania;
 • Budovanie strategických vzťahov so vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami zamestnanosti, orgánmi a/alebo inými príbuznými inštitúciami, filantropickými partnermi, mimovládnymi organizáciami a inými odborníkmi v tejto oblasti a zúčastňovanie sa na stretnutiach týkajúcich sa projektových aktivít;
 • Organizovanie stretnutí s pontenciálnymi zamestnávateľmi, podporovanie príjemcov projektu pri získaní práce;
 • Udržiavanie vzťahov s príjemcami projektu, sledovanie ich potrieb týkajúcich sa uplatnenia na trhu práce a získavania potrebných zručností potrebných pre trh práce, poskytovanie podpory pri ich nástupe do zamestnania;
 • Spravovanie projektovej databázy pre oblasť zamestnania a vedenie individuálnych portfólií všetkých príjemcov;
 • Sledovanie vývoja v oblasti zamestnanosti a vzdelávania na Slovensku;
 • Realizácia monitorovacích návštev;
 • Vykonávanie iných pracovných povinností, vrátane spolupráce na iných programoch REF;
 • Pravidelné zasielanie správ projektovému manažérovi v Budapešti, spolupráca na obsahových správach projektu.

Požiadavky na cestovanie:

 • Časté cestovanie v rámci Slovenska, príležitostne aj do zahraničia;

Vzdelanie/Skúsenosti

 • Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, vyššie vzdelanie vítané;
 • Dva alebo tri roky relevantných skúseností a/alebo tréningu, alebo kombinácia vzdelania a skúseností;
 • Pracovná skúsenosť s orientáciou na obchod/podnikanie, skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov a zamestnávania;
 • Skúsenosti s prácou v mimovládnej organizácii;
 • Skúsenosti s prácou s Project monitoring, ochota pracovať v multikultúrnom prostredí;
 • Skúsenosti s monitorovaním projektov a hodnotiacimi nástrojmi (M&E) je výhodou;

Požadované zručnosti

 • Pracovať efektívne v rýchlo meniacom sa prostredí, schopnosť priebežne riešiť problémy, dodržiavať stanovené termíny s dôrazom na detaily;
 • Výborné organizačné, analytické, komunikačné a interpersonálne zručnosti;
 • Byť platným členom tímu a tiež byť schopný pracovať samostatne, vysoká motivácia, schopnosťou určiť si a dosiahnuť ciele;
 • Znalosti a orientácia v oblasti podmienok zamestnanosti, vzdelávacieho systému a úrovni začleňovania Rómov na trh práce;
 • Prehľad o kľúčových organizáciách v oblasti vzdelávania a zamestnaneckých sieťach;
 • Zručnosti v zostavovaní správ z realizácie projektu, monitoringu, evalvácie a priebežného sledovania výdavkov projektu v súlade so schváleným rozpočtom;
 • Dobrá úroveň znalosti používania počítača;
 • Veľmi dobrá znalosť slovenského jazyka (slovom aj písmom); ovládanie anglického jazyka na konverzačnej úrovni (potrebná komunikácia s kanceláriou v Budapešti/Belehrade); znalosť rómskeho jazyka je výhodou;
 • Schopnosť počúvať a komunikovať, cit pre kultúrne komunikačné rozdiely;
 • Príjemné, diplomatické vystupovanie v rámci organizácie aj navonok;
 • Vodičský preukaz je výhodou.

Poslaním Rómskeho vzdelávacieho fondu je prispievať k znižovaniu rozdielov vo vzdelanostnej úrovni medzi rómskymi a nerómskymi deťmi. Na dosiahnutie tohto cieľa naša organizácia podporuje rozvoj a realizáciu vzdelávacích politík a programov, ktoré zabezpečujú kvalitné vzdelávanie Rómov prostredníctvom štipendií, grantov, advokačných aktivít a ďalších podporných programov.  Medzi ciele REF patrí:

 • Zlepšovanie prístupu rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom veku;
 • Zlepšovanie výsledkov rómskych detí na základných školách vo veku od šesť do štrnásť rokov;
 • Zlepšovanie prospechu rómskych žiakov a študentov a zvyšovanie počtu študentov s ukončeným stredoškolským vzdelaním;
 • Podpora prístupu rómskych študentov k terciárnemu vzdelávaniu, zvyšovanie počtu študentov s ukončených vysokoškolským vzdelaním, posilňovanie identity rómskych študentov;
 • Podpora zamestnateľnosť rómskej mládeže a mladých dospelých prostredníctvom programov, ktoré im dávajú druhú šancu na vzdelanie, či na odborné zaškolenie

Rómsky vzdelávací fond vykonáva svoje aktivity v úzkom spojení s občianskou spoločnosťou a partnerskými inštitúciami v 16 krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.

V prípade záujmu o pozíciu Koordinátor zamestnania je potrebné zaslať životopis s aspoň dvoma odporúčaniami na adresu refslovakia@romaeducationfund.org, v predmete treba uviesť: “SHAPYR – Employment Coordinator position”.

Zdroj: Rómsky vzdelávací fond