• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Chudobou je ohrozených až 85 % domácností z marginalizovaných rómskych komunít, ukazuje nový výskum EU SILC MRK

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil databázu údajov a prvé výsledky ďalšieho výskumu, realizovaného v rámci monitorovania integračného úsilia. Ide o špeciálne zisťovanie EU SILC MRK, ktoré bolo pripravené v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Zisťovanie bolo zamerané na zaznamenanie príjmovej situácie, úrovne chudoby a sociálneho vylúčenia marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku, s dôrazom na porovnateľnosť dát s bežným obyvateľstvom.

Zisťovanie EU SILC je harmonizované v členských štátoch EÚ, a jeho úlohou je zabezpečiť produkciu pravidelných, včasných a kvalitných údajov o príjmoch, chudobe a sociálnom vylúčení. Vzorka EU SILC MRK reprezentuje 230-tisíc ľudí, ktorí žijú v koncentrovaných, často segregovaných komunitách. Neobsahuje tak dáta o Rómoch, žijúcich integrovane. Na zber dát bola použitá rovnaká metodika, ako pri zbere dát pre štandardný EU SILC na Slovensku a ostatných štátoch EÚ,“ uviedol Róbert Vlačuha, riaditeľ Odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

Ide o vôbec prvé údaje o príjmoch a životných podmienkach marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sú porovnateľné s výsledkami bežného zisťovania EU SILC na Slovensku, ako aj v ostatných krajinách EÚ. Realizáciou zisťovania sme získali nielen významnú zdrojovú základňu údajov, ktorú môžeme používať pri tvorbe analýz, ale umožní nám aj následné prijímanie koncepčných opatrení, ktoré budú smerovať k zvyšovaniu kvality života tejto skupiny obyvateľstva“, vysvetľuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Potvrdili sa naše všeobecné očakávania ohľadom marginalizovaných rómskych komunít (MRK), no teraz vieme tendencie aj vyčísliť. Obyvateľstvo MRK je podstatne mladšie, ako bežná populácia, ľudia nad 65 rokov veku tvoria iba 5 %, pričom celoštátne je to vyše 16 %. Veľká časť týchto ľudí reálne čelí ohrozeniu chudobou, 85 % v porovnaní s 12 % z bežného zisťovania. Medián disponibilného príjmu týchto domácnosti je trikrát nižší, ako v bežnej populácii. Závažnej materiálnej deprivácii čelí 56 % ľudí z MRK, ale iba 7 % z bežného zisťovania. Všetko to svedčí o tom, že je stále veľký rozdiel medzi životnými podmienkami ľudí z MRK a ostatnými časťami obyvateľstva,“ vysvetľuje trendy Táňa Grauzelová, ktorá koordinovala spracovanie dát za ÚSVRK.

Databáza EU SILC MRK 2018, metodická príručka, ako aj dotazník, sú od dnes verejne dostupné na webovom sídle ÚSVRK. Môžu tvoriť základ pre analýzy, nateraz najmä v porovnaní s bežným EU SILC. Špecializované zisťovanie sa bude opakovať v roku 2020, zabezpečujúc tak porovnateľnosť časových trendov. Výskum sa realizoval v rámci Národného projektu Monitorovanie a hodnotenie, v rámci ktorého už vznikol aj nový Atlas rómskych komunít 2019.

 Zdroj: ÚSVRK