• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2020 !

V zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR je od 18. decembra 2019 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému a podobne.

Na projekty je k dispozícii 750 000 €, termín uzávierky je 1. februára 2020. Minimálna výška dotácie je 1000 €.

Všetky informácie aj s výzvou nájdete tu. 

„Zdroj znení zákonov na stiahnutie: “www.slov-lex.sk “.

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity