• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca pokračuje

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II (NP TSP a TP II.).

Do pokračujúceho projektu sa môžu prostredníctvom podania žiadostí zapojiť poskytovatelia služieb nachádzajúcich sa v rámci, ale aj mimo územia 150 obcí Atlasu rómskych komunít. Na území obce môže byť v rámci projektu podporený len jeden žiadateľ.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Hlavným cieľom NP TSP a TP II. je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne podmienky na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktorá bude trvať 36 mesiacov. Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1. Koordinácia a metodické usmerňovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce

2. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK

3. Podpora zvyšovania kvality a profesionality ľudských zdrojov

4. Monitorovanie aktivít projektu.

Oprávnenými užívateľmi môžu byť obce a mestá, právnické osoby zriadené alebo založené obcou alebo vyšším územným celkom, neziskové organizácie, cirkevné organizácie a občianske združenia.

MV SR/ÚSVRK poskytuje užívateľom zapojeným do NP TSP a TP II.  finančné prostriedky na výkon práce:

1) terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov (mzdové výdavky)

2) platbu paušálu na pokrytie ostatných nákladov:

a) kancelárske potreby, telekomunikačné služby, cestovné náklady pre TSP a TP

b) náklady na realizáciu preventívnych a vyhľadávacích aktivít.  

Podrobné informácie sú k dispozícii tu:  Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie 

Zoznam obcí je tu:  

 v rámci územia 150 

 mimo územia 150  

Zdroj: ÚSVRK