• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómovia z vládnej rady tvrdo proti Maláčovej: Vašich 15 opatrení boja proti chudobe len prehĺbi sociálne vylučovanie

Podľa občianskych členov Rady vlády pre záležitosti rómskej menšiny je 15 opatrení boja s chudobou reakciou na priania a potreby obcí, ktoré sú v niektorých prípadoch v rozpore s medzinárodnými záväzkami a národným právom Českej republiky. Podľa Rómov v rade svojimi návrhmi MPSV neprimerane zaťažuje do budúcnosti štátny a európsky rozpočet priepastným prehlbovaním bytovej krízy značnej časti občanov.

"Opatrenia budú iba prehlbovať sociálne vylučovanie, čo ide proti základnému zmyslu prijatej vládnej Stratégie. Neplnením Stratégie sociálneho začleňovania sa Česká republika stavia do pozície neoprávneného príjemcu európskych dotácií a nedôveryhodného partnera pre európske inštitúcie v politike sociálneho začleňovania, keď takto ohrozuje ďalšie čerpanie európskych financií do sociálneho piliera," uvádza sa v tlačovej správe občianskych členov Rady vlády pre záležitosti rómskej menšiny, ktorú server Romea.cz zverejňuje v plnom znení.

Tlačová správa k 15 opatreniam proti chudobe MPSV

Ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová (ČSSD) predstavila v septembri tohto roka 15 opatrení boja s chudobou, na ktorých realizácii malo spolupracovať sedem rezortov. Kým Stratégia sa zameriava na plnenie cieľov, ku ktorým sa ČR zaviazala v rámci európskeho cieľa stratégie Európa 2020. Uvedených 15 opatrení je reakciou na priania a potreby obcí, ktoré sú v niektorých prípadoch v rozpore s medzinárodnými záväzkami a národným právom Českej republiky.

Jedným z dominantných záverov, ktorým sa uvedená pracovná skupina venovala, je vznik novej dávky zlúčením dávok na bývanie, ktorá bude príjemcovi dávok odobratá, ak nebude dostatočne aktívny. Ďalej bol skupine predstavený zámer napríklad posilniť verejne prospešné práce, opatrenia v oblasti oddlženia v pripravenej novele zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti, zvýšenie príspevku obciam najviac postihnutým sociálnym vylúčením v rámci rozpočtového určenia daní a ďalšie navrhované opatrenia.

V tomto úsilí MPSV pripomíname, že ČR ratifikovala v roku 1999 Európsku sociálnu chartu vrátane Dodatkového protokolu. V nich je stanovené explicitné právo na bývanie, ktoré podľa názoru MPSV je možné vyvodzovať aj pre Českú republiku. Aspoň takto sa vyjadrilo na Ústavnom súde 21. 6. 2000 v spore o zrušení vyhlášky Ministerstva financií o nájomnom z bytu a úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu. Tento záver konštantne prezentovalo aj donedávna, a preto veríme, že v prípade uvažovaného odobratia dávky na bývanie bude toto právo, ktoré je v našich podmienkach realizované iba cez dávky na bývanie, nezabudnuté. V opačnom prípade by mohlo byť odobratie dávky vykladané ako obmedzenie tohto práva zaručeného jednotlivcovi podľa medzinárodných zmlúv. Čo je však horšie, dávka na bývanie má byť odobratá iba len určitým osobám, ktoré majú na dávku nárok. Inými slovami neutrálna norma bude dopadať na dve skupiny odlišne. V tejto snahe MPSV je vhodné pripomenúť, že podľa judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v prípade uplatňovania rôznych pravidiel na porovnateľné situácie alebo v uplatňovaní rovnakého pravidla na rôzne situácie je považované za priamu alebo nepriamu diskrimináciu.

Odporúčame preto MPSV, aby od uvedeného zámeru upustilo a predložilo iný návrh, ktorý bude zohľadňovať aktivitu osôb, a to prostredníctvom iných dávok, prípadne za iných pravidiel. Dávky stanovilo na časovo obmedzené obdobie s podmienkou ich predĺženia oproti aktivite príjemcu dávky. Nepodmieňovať právo na sociálne dávky s prevahou sankcií, respektíve sankcií založených na kolektívnej vine, ale vytvoriť motivačný systém, kde prvoradým hľadiskom pri získaní výšky dávky je aktívna účasť jedinca / rodiny na vzdelávaní a účasťou v niektorom opatrení aktívnej politiky zamestnanosti. Ďalej, aby boli napríklad vytvorené podmienky pre možné oddlženie väčšieho okruhu osôb, znížená administratívna záťaž zamestnávateľov v prípade exekúcií, vytvorené podmienky pre zamestnávanie osôb obcami, ktoré sa osvedčili v rámci nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti, riešiť chudobu s multidisciplinárnym presahom, tj. nie s primárnou úlohou MPSV, ale rovnovážne aj s ďalšími kľúčovými rezortami.

Uznesením č. 24 z 8. januára 2014 schválila vláda ČR národný rámcový dokument pre oblasť sociálneho začleňovania a boj proti chudobe pod názvom "Stratégia sociálnej inklúzie 2014-2020" (ďalej len "Stratégia). Je významným dokumentom z hľadiska čerpania finančných prostriedkov z verejných rozpočtov ČR aj využívania Európskych štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie.

Svojimi návrhmi k 15 opatrením proti chudobe pracovná skupina, poťažmo MPSV, neprimerane zaťažuje do budúcnosti štátny a európsky rozpočet priepastným prehlbovaním bytovej krízy značnej časti občanov. Kľúčový nástroj pre sociálne začleňovanie, ktorým je podľa Stratégie sociálna práca, bude v individuálnej rovine pri práci s klientom v masovej miere nutne zlyhávať. Opatrenia budú iba prehlbovať sociálne vylučovanie, čo ide proti základnému zmyslu prijatej vládnej Stratégie. Neplnením Stratégie sociálneho začleňovania sa Česká republika stavia do pozície neoprávneného príjemcu európskych dotácií a nedôveryhodného partnera pre európske inštitúcie v politike sociálneho začleňovania, keď takto ohrozuje ďalšie čerpanie európskych financií do sociálneho piliera.

Zdroj: Romea.cz