• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Národný projekt Komunitné služby pokračuje ďalšou fázou

Úrad splnomocnenca vlády pre Rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu Komunitné služby. Projekt vstúpil od 11. novembra do svojej druhej fázy a je otvorený zatiaľ do konca roka 2021.

Národný projekt je určený prioritne pre mestá a obce, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Do projektu sa môžu zapojiť poskytovatelia komunitných služieb na území 150-ich miest a obcí, zaradených do Atlasu Rómskych komunít. Druhá fáza projektu je ale otvorená aj pre mestá a obce, ktoré v Atlase Rómskych komunít zaradené nie sú.

Hlavným cieľom národného projektu je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti. Ale aj ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii. S dôrazom na marginalizované rómske komunity, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Špecifickým cieľom národného projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Oprávnenými užívateľmi, poskytovateľmi služieb oprávnenými sa zapojiť do národného projektu sú registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb, teda komunitné centrá, nízkoprahové denné centrá, či poskytovatelia nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. Žiadosti v druhej fáze projektu môžu podávať obce a mestá, právnické osoby zriadené či založené obcami a mestami, ale aj vyššími územnými celkami. Ďalej neziskové organizácie, cirkevné organizácie a aj občianske združenia.

Všetky potrebné informácie o projekte nájdete tu:

http://www.minv.sk/?NPKC_uvod

Zdroj:  Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity