• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Pilotný projekt uspel v skvalitňovaní dochádzky rómskych detí na základných a materských školách v Prešove

Mariana Kováčová sa zobúdza skoro každé ráno a vodí svoje dve deti do školy. Mariana žije v rómskej lokalite v Starej Tehelni v Prešove. Odkedy bola jej lokalita rozdelená do štyroch školských štvrtí, Mariana musela prejsť dvojnásobnou vzdialenosťou, aby svoje deti dostala do školy. Vďaka novej iniciatíve Grantového fondu pre vzdelávanie Rómov, Združenia rovnakých šancí (ECHA), je Mariana teraz schopná používať autobus a skrátiť svoju dochádzku so svojimi deťmi.

S cieľom bojovať proti neprítomnosti a zvýšiť mieru dochádzky na základných školách a materských školách bola agentúra ECHA schopná rokovať s členmi komunity a mestom Prešov o zavedení zľavneného mesačného autobusového lístka o 1 EUR pre sociálne znevýhodnené rodiny.

Agentúra ECHA, grantová organizácia Rómskeho vzdelávacieho fondu (REF) sa od roku 2007 zameriava na zvyšovanie počtu rómskych detí v základných školách uľahčovaním prístupu k formálnemu a neformálnemu predškolskému vzdelávaniu. Do ich aktivít sa zapájajú rodičia, prispievajú k zlepšovaniu rodičovských zručností a poskytujú inkluzívne prostredie pre rómske deti vývojom učebných materiálov pre učiteľov a rodičov. Agentúra ECHA pracuje v dvoch sociálne vylúčených komunitách v Prešove a Zborove.

Prostredníctvom dlhodobej spolupráce s mestom Prešov a spoločného porozumenia dôležitosti inkluzívneho vzdelávania v ranom detstve bola agentúra ECHA pozvaná ako prvá mimovládna organizácia, ktorá sa zúčastnila Výboru pre vzdelávanie Rómov. Výbor bol zriadený odborom školstva prešovskej samosprávy s cieľom zvýšiť počet rómskych detí v bežných materských školách a zlepšiť prístup rómskym deťom a ich účasť v predškolskom a základnom vzdelávaní. Členmi výboru sú zástupcovia základných škôl, materských škôl, odboru školstva, obce a rómskych mimovládnych organizácií.

Výbor dospel k záveru, že zatiaľ čo nedávno prijaté nariadenie o desegregácii, ktoré rozdelilo lokalitu Stará Tehelňa na štyri rôzne školské obvody, bolo progresívnym krokom k začleneniu, viedlo to tiež k problémom dopravy pre rómske deti, pretože školy už neboli v dochádzkovej vzdialenosti.

Agentúra ECHA v rámci výboru navrhla poskytnutie podpory pre dopravu rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom riešiť nedostatočnú školskú dochádzku detí. Po rokovaniach s Dopravnou spoločnosťou Prešov, Dopravným podnikom Mesta Prešov a s kanceláriou primátora sa výboru podarilo rozbehnúť dopravnú podporu vo forme dlhodobého elektronického lístka (autobusový lístok) za zníženú cenu 1 EUR za mesiac. Autobusový preukaz je platný pre dieťa a jeho dospelého spoločníka, ktorý môže používať v školských dňoch, pričom dospelý má možnosť voľne používať preukaz medzi príchodom a vyzdvihnutím svojho dieťaťa počas dňa. Od nadobudnutia účinnosti v novembri 2018 malo z tohto projektu úžitok viac ako 108 rómskych detí, ktoré využívajú autobusový lístok so svojimi rodičmi na cestu do základnej školy a materskej školy a späť.

„Náš Tomáš nemôže nikdy sedieť príliš dlho, ale rád cestuje trolejbusom,“ hovorí pani Kováčová, ktorá je účastníkom aktivít agentúry ECHA od roku 2016. „Až do nového lístka sme často chodili do školy pešo, ktorá trvala pol hodiny. hodinu alebo viac. To mi umožňuje efektívnejšie využívať môj čas a rozpočet, takže som sa tento september mohol prihlásiť do materskej školy. Má iba tri roky, takže poplatky za materské školy budú dosť vysoké, ale môžem si to dovoliť, keď je preprava len 1 EUR mesačne. “

Rodičia vyjadrili svoju vďačnosť a spokojnosť so systémom autobusových lístkov a uviedli, že hoci vedeli, že dlhodobý lístok bol v minulosti pohodlnejší, z dôvodu finančných obmedzení to nikdy nebolo možné.

Spätná väzba od učiteľov základných a materských škôl a dopravnej spoločnosti bola pozitívna. Učitelia zaznamenali úspech autobusového preukazu pri udržaní vysokej miery dochádzky a predpovedajú, že jeho význam bude ešte dôležitejší, keď bude viac detí navštevovať školu v dôsledku zníženia povinného školského veku očakávaného v roku 2021.

„Tento pilotný projekt je príkladom úspešnej spolupráce medzi občianskou spoločnosťou zastúpenou mimovládnymi organizáciami a verejným sektorom zastúpeným školským oddelením,“ hovorí Edita Kovářová, projektová manažérka agentúry ECHA a členka výboru. „Všetci sme sa stali jedným tímom v rámci Výboru pre vzdelávanie Rómov. Agentúra ECHA poskytla školskému oddeleniu vynikajúcu argumentáciu založenú na našej vzdelávacej práci priamo v rómskych komunitách a školské oddelenie využilo tieto informácie na úspešné lobovanie v kancelárii starostu. Dnes máme plne funkčný trvalo udržateľný systém podpory dopravy pre všetky deti v Prešove zo sociálne znevýhodneného prostredia.“

Pilotný projekt presahuje rómsku komunitu v Prešove, pretože všetci občania, ktorí spĺňajú požiadavky, majú nárok na autobusový lístok. Okrem zvýšenia všeobecnej dochádzky vo všetkých materských a základných školách sa toto opatrenie bude usilovať aj o zníženie kriminality a súvisiace administratívne zaťaženie pri udeľovaní pokút.

Zdroj: Rómsky vzdelávací fond