• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Obec Vítkovce je dobrým príkladom fungovania aktivačných prác

Obec Vítkovce je dobrým príkladom fungovania aktivačných prác

Obec Vítkovce sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves a viac než 56% obyvateľov je rómskeho pôvodu. Na aktivačnej činnosti formou menších obecných prác sa minulý rok podieľalo 14 aktivačných pracovníkov. Obec má dlhoročnú tradíciu využívania aktivačných prác a programov. Ide najmä o poľnohospodárstvo.

 

Okrem bežných činností sa dlhodobo nezamestnaní podieľajú na starostlivosti o hospodárske zvieratá ako sú kravy a ovce. V roku 2016 obec realizovala projekt „Nový život“. V rámci projektu vybraní občania absolvovali motivačný kurz a na základe výsledkov kurzu boli ďalej odporúčaní na absolvovanie kurzu zameraného na oblasť poľnohospodárskej výroby. Po skončení projektu obec založila obecný podnik Vítkovské služby, s.r.o. Aktivační pracovníci pracujúci v spomínanom podniku obhospodarujú statok, rúbu drevo či nosia vodu pre zvieratá. Starajú sa o približne 21 kusov hovädzieho dobytka, 10 kôz a 25 oviec. V budúcnosti má obec v pláne vysadiť zemiaky, o ktoré sa tiež budú starať aktivační pracovníci. Obec založením spoločnosti sledovala najmä trvalé zamestnávanie rómskych obyvateľov. Je predpoklad, že v budúcnosti bude spoločnosť zamestnávať Rómov už so získanými zručnosťami na základe vlastných zdrojov.

Obec profituje z tejto formy aktivačnej práce na niekoľkých úrovniach. V prvom rade začleňuje marginalizovanú rómsku komunitu do spoločnosti, a zároveň zvyšuje zamestnateľnosť Rómov v rámci jej územia. V druhom rade Vítkovce stále zväčšujú počet kusov stád dobytka, čím sa podporuje lokálna poľnohospodárska výroba. Zvieratá sú chované hlavne na mäso a obec v budúcnosti plánuje usporadúvať rôzne zabíjačky a zároveň sa mäsové výrobky plánujú predávať. Cieľom obce je, aby boli Vítkovce v blízkej budúcnosti sebestačné.

 

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Foto: archív obce Vítkovce