• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Na Slovensku sú chudobou ohrozené státisíce ľudí.

Chudoba na Slovensku

“Najnovšie výsledky ukazujú, žev roku 2018 bolo na Slovensku chudobou či sociálnym vylúčením ohrozených až 16,1% obyvateľov,” vyhlásil predseda Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Alexander Ballek.

Podľa Balleka celkovo ide o 863 tisíc ľudí, ktorí sú ohrození najmenej jedným z troch sledovaných ukazovateľov v rámci chudoby a sociálneho vylúčenia. Ide teda o ľudí, ktorí trpia príjmovou chudobou alebo závažným materiálnym nedostatkom, alebo žijú v domácnosti, v ktorej majú jej členovia veľmi nízku intenzitu práce. Najviac ohrozenou skupinou sú ľudia, ktorí sú dotknutí všetkými tromi dimenziami chudoby. A to sú aktuálne dve percentá obyvateľov.

Štatistika uvádza, že teraz na Slovensku žije 12, 2% osôb (650 tisíc obyvateľov) pod hranicou rizika príjmovej chudoby. V porovnaní s rokom 2017 ide o mierny pokles, a to o 0,2 percentuálneho bodu. Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4 477 Eur na rok, čo znamená medziročný rast o 167 Eur.

Odborníci zo ŠÚ SR tvrdia, že sa trend vo vývoji podielu a počtu osôb ohrozených chudobou po roku 2008 ustálil, ale nedosiahol predkrízové nízke počty. Hranica rizika chudoby sa tak podľa ŠÚ SR každý rok zvyšuje a od roku 2006 sa zvýšila viac ako dvojnásobne.

Kto je najviac a najmenej ohrozený?

Chudobou je najviac ohrozených 48,9% nezamestnaných, ale aj 36,9% neúplných domácností osamelých rodičov s jedným alebo viacerými závislými deťmi. Rovnako je v ohrození 35,8% úplných rodín s tromi a viac závislými deťmi. Najohrozenejšou vekovou skupinou v rámci príjmovej chudoby sú deti vo veku do 18 rokov, pričom každé piate dieťa (20,1%) žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby.

Najmenej ohrození rizikom príjmovej chudoby sú obyvatelia Bratislavského kraja (4,4%). Pod priemernou úrovňou SR sú aj ostatné tri kraje západného Slovenska – Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj.

Podľa štatistík bola najvyššia miera rizika príjmovej chudoby zaznamenaná v Prešovskom (19,0%) a Banskobystrickom kraji (18,1%). Banskobystrický kraj pritom dosiahol aj najvýraznejšie zhoršenie stavu, keď podiel osôb ohrozených príjmovou chudobou medziročne stúpol o 3,9 percentuálneho bodu.

Problémy s platbami

Prieskum týkajúci sa chudoby sa zameriava aj na potreby ľudí. V podmienkach Európy, a teda aj Slovenska ide najmä o to, či majú osoby finančné zdroje, a tiež o to, čo si môžu a nemôžu dovoliť.

Pre meranie tohto aspektu chudoby sa používa ukazovateľ zvaný závažná materiálna deprivácia. V roku 2018 bolo na Slovensku postihnutých závažnou materiálnou depriváciou celkom 7% osôb.

Z dlhodobého hľadiska tento ukazovateľ zaznamenáva klesajúci trend, teraz má však medziročne stabilnú hodnotu. Podľa EU SILC ide o ľudí žijúcich v domácnostiach, ktoré trpia aspoň štyrmi z deviatich sledovaných materiálnych nedostatkov.

Najviac ľudí, teda 39,9%, uvádza, že si nemôže dovoliť zaplatiť raz ročne týždennú dovolenku. Druhým najčastejším problémom je neschopnosť čeliť nečakaným výdavkom (31,5% osôb).

Zaujímavý je aj fakt, že si 15,1% osôb nemôže dovoliť jesť jedno mäsité jedlo každý druhý deň. Navyše s problémami s nedoplatkami pri platení hypotéky, pôžičiek, splátkového predaja či s platením výdavkov za bývanie (nájomné, energie, financovanie tepla) sa potýka až 9,9% obyvateľov.

Posledným, tretím ukazovateľom merania miery chudoby, je veľmi nízka intenzita práce členov domácnosti. Prostredníctvom tohto ukazovateľa štatistici monitorujú podiel ľudí vo veku 0-59 rokov žijúcich v domácnostiach, v ktorých ich členovia odpracovali menej ako 20% z celoročného pracovného potenciálu.

Ide o ľudí, ktorí mohli pracovať, ale pracovali veľmi málo. Takých ľudí je 5,5%.

Čo je to EU SILC?

Zisťovanie EU SILC poskytuje predstavu o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach na Slovensku.

Uskutočňuje sa vo všetkých členských štátoch EÚ, a to na základe jednotnej metodiky. Práve preto získané údaje umožňujú medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie, a zároveň slúžia ako podklad pre analyzovanie sociálnej situácie domácností na Slovensku.

Výberové zisťovanie EU SILC 2018 sa uskutočnilo formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v 6 500 náhodne vybraných domácnostiach vo viac ako 360 obciach a mestách Slovenska.

 

Zdroj: TASR, Štatisticky úrad SR

Foto: JS