• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Zavedenie povinnej predškolskej dochádzky pomôže nielen rómskym deťom

Bratislava – Návrh zavedenia povinnej predškolskej dochádzky je aktuálnou témou. O procese prípravy, ale aj o tom, čo tento dôležitý a nielen pre rómske deti prínosný návrh znamená, sme sa porozprávali s jeho predkladateľom, splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábelom Ravaszom.

Je podľa Vášho názoru návrh novely školského zákona, v rámci ktorého chcete zaviesť povinnú predškolskú dochádzku, priechodný v parlamente?

Určite áno. Ide o návrh, ktorý bol vypracovaný aj na môj podnet. V procese rokovania sme si vypočuli požiadavky a nápady z rôznych strán a diskutovali na túto tému s poslancami NR SR, zástupcami štátneho aj neziskového sektora, ako aj inými odborníkmi. Otvorili sme mnohé témy, medzi nimi aj témy nultých ročníkov, odkladov dochádzky, opakovania ročníkov, podmienok pre individuálne vzdelávanie, súkromné materské školy, potrebu inklúzii detí zo zdravotným a sociálnym znevýhodnením.

Nepodcenili sme ani situáciu ohľadom zvýšenia priestorových a personálnych kapacít a v spolupráci s občianskym združením eduRoma a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť sme prišli s novým projektom, zameraným na posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní. Spoločne pracujeme na tom, aby sme boli pripravení na všetky okolnosti a prípadné komplikácie, ktoré by mohli so zavedením povinných škôlok súvisieť, včas ich odstránili a zabezpečili nielen to, aby mali všetky deti v škôlkach miesto, ale aj to, aby sa im dostalo skutočne kvalitnej predškolskej výchovy. Dovolím si tvrdiť, že sa nám podarilo tento nesmierne dôležitý návrh zákona upraviť tak, aby reflektoval najlepší záujem každého dieťaťa, ale aj záujmy rodičov, škôlok a samospráv.


Je jeden rok na prípravu, odbornú diskusiu k tejto novele ale aj na prípravu jej praktickej realizácie dostatočný čas, keďže účinnosť novely 
je navrhnutá od septembra 2020? Ste presvedčený o tom, že samosprávy a ďalší zriaďovatelia materských škôl budú mať dostatok času na zabezpečenie priestorových a aj personálnych kapacít, keďže reálne sa po odsúhlasení novely zrejme navýši počet predškolákov rádovo o 10 tisíc?

Už dnes rátame s možnosťou, že by jeden rok na dobudovanie infraštruktúry a doplnenie odborných kapacít nemusel stačiť, najnovší návrh preto hovorí o zavedení dvojročného prechodného obdobia, aby sa mestá a obce stihli dobre pripraviť. Namiesto budúceho roka preto navrhujeme účinnosť novely zákona presunúť na január 2021.


Čo konkrétne bude pre predškolákov a samozrejme aj ich rodičov znamenať zavedenie povinnej predškolskej prípravy?

Povinná škôlka pomôže všetkým deťom, no pre tie z marginalizovaných rómskych komunít môže znamenať totálny zvrat v ich živote a pozitívne ovplyvniť ich budúcnosť tým, že budú úspešnejšie na školách a raz aj na pracovnom trhu. Pre rodičov nebude povinná škôlka predstavovať zvýšené náklady, lebo bude zadarmo, tak ako aj obedy. Rodičia sa však budú musieť pripraviť na to, že ak dieťa do škôlky chodiť nebude, budú nasledovať sankcie tak, ako v prípade základných škôl. Práve preto treba najmä s rómskymi rodičmi pracovať. Mnohí z nich si už dnes uvedomujú dôležitosť škôlky, aj keď ju sami nenavštevovali, no niektorým treba vysvetliť, aký prínos môže pre ich dieťa znamenať.

Ďalšou brzdou býva aj fakt, že skúsenosti mnohých Rómov zo školských čias nebývajú práve najlepšie - stretli sa s predsudkami, rasizmom a nechcú svoje deti vystaviť podobným situáciám. Rodičom preto vysvetľujeme, prečo je pre deti škôlka dôležitá a chceme ich zapojiť priamo do škôlok ako asistentov. Čo sa týka rodičov z majority, stretol som sa aj s obavami, že rómske deti budú ostatné deti v škôlke brzdiť. Treba si uvedomiť, že škôlka je hravý priestor, deti tam nemusia podávať výkony, takže takéto obavy považujem za neopodstatnené.


Myslíte si, že povinná predškolská príprava môže okrem iného aj zabrániť zbytočnému, teda nesprávnemu zaraďovaniu nielen rómskych detí do 
špeciálnych škôl?

To, že máme v špeciálnych školách deti, ktoré tam byť nemuseli, je známy a zároveň veľmi smutný fakt. Ak chceme, aby sa do špeciálnych škôl nedostávali deti, ktoré tam nepatria, potrebujeme rýchlu systémovú reformu - lepšie financovanie detí z chudobných rodín, lepšiu diagnostiku a povinnú predškolskú prípravu. Odborníci aj prax okolitých krajín potvrdzujú, že deti, ktoré do škôlky chodili, sú vo vstupných testoch do škôl úspešnejšie. Mnohé rómske deti však do škôlky nechodia a tak často vstupným testom, ktoré sú v slovenčine, nerozumejú. Mnohé z nich si zároveň počas testovania prvýkrát sadnú do lavice a majú prvýkrát v ruke pero alebo ceruzku. Všetky deti si zaslúžia rovnakú štartovaciu čiaru, no teraz ju nemajú. Som presvedčený, že povinná škôlka by ju zabezpečila. Netreba však zabúdať ani na tzv. mäkké opatrenia – treba pracovať aj s rodičmi a poradňami, ktoré nie vždy postupujú tak, ako by mali. Očakávam aj veľkú zmenu v oblasti diagnostiky z dielne Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý sa zaoberá komplexným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí.


Predpokladajme, že novela bude odsúhlasená. Považujme ju za síce kľúčový, ale predsa len prvý krok smerujúci k systémovým zmenám, ktorých 
výsledkom by malo byť zabezpečenie práv detí zo znevýhodneného prostredia na zabezpečenie kompletnej predškolskej a školskej prípravy, 
ale samozrejme aj dochádzky, s cieľom ich vymanenia z prostredia, v ktorom žijú, s perspektívou štandardného vzdelania a tým pádom aj 
začlenenia do života v dospelosti. Problém je komplexný, aké plánujete ďalšie kroky, keďže prvý krok je naozaj len ten prvý?

Ďalším krokom je práca na tom, aby sme vytvorili podmienky pre to, aby sme mohli povinnú predškolskú výchovu rozšíriť vekovo smerom nadol. V tomto sa môžeme inšpirovať okolitými krajinami. Maďarsko za menej ako desať rokov zaviedlo tretí povinný predškolský rok. Česku trvalo asi štyri roky, kým nastavilo druhý predškolský rok. Nám by mohlo trvať päť až desať rokov, kým dosiahneme, že každé dieťa bude do škôlky chodiť tri roky.

 

Ján Schneider