• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Ako treba hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu?

 

Samozrejme podľa svojho rozhodnutia, vedomia a svedomia. Toto je stručný súhrn základných otázok a odpovedí.

Kedy môžeme hlasovať?

Voľby do Európskeho parlamentu sú na Slovensku v sobotu 25. mája 2019. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00.

Kto môže voliť?

Každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr 25. mája 2019 dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku. Voliť ale môžu aj občania so slovenským občianstvom, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, ani v únii. Ak ale chcú voliť, musia tak urobiť na Slovensku.

Kde môžeme voliť?

Slovenských europoslancov môžeme voliť jedine na Slovensku. Hlasuje sa vo volebných miestnostiach podľa trvalého bydliska. Ak máte voličský preukaz, môžete voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.  Po príchode do volebnej miestnosti sa treba preukázať občianskym preukazom, alebo pobytovým preukazom Európskej únie. Ak máte voličský preukaz, treba predložiť aj ten. Voličský preukaz bolo potrebné vybaviť najneskôr deň pred voľbami, v piatok 24. mája.

Môžeme voliť slovenských kandidátov aj zo zahraničia?

Nie, nie je to možné, naša krajina je jednou zo štyroch členských krajín únie, kde to nejde. Nedá sa to ani v Česku, Írsku a na Malte.  Za slovenských kandidátov do europarlamentu nie je teda možné hlasovať zo zahraničia poštou, ani elektronicky. Naši občania ale môžu v zahraničí voliť kandidátov iných krajín, podmienky sú však v rôznych štátoch rôzne.

Ako treba hlasovať?

Volič po identifikácii vo volebnej miestnosti dostane obálku a 31 hlasovacích lístkov. Každý politický subjekt  má svoj hlasovací lístok so svojimi kandidátmi.  Za plentou treba zakrúžkovať maximálne dvoch vybraných kandidátov a hlasovací lístok vložiť do obálky. V obálke môže byť len jeden hlasovací lístok, ak ich tam vložíte viac, hlas je neplatný. Zalepenú obálku s jedným volebným lístkom so zakrúžkovaným kandidátom treba vhodiť do volebnej urny. Nepoužité hlasovacie lístky treba  vyhodiť do špeciálnej schránky vo volebne miestnosti. Ak ich vynesiete von, hrozí vám pokuta 33 €.

Treba upravovať hlasovací lístok?

Môžete, ale aj nemusíte krúžkovať kandidátov. Ak sa rozhodnete krúžkovať, tak maximálne dvoch kandidátov na jednom hlasovacom lístku. Krúžkovať treba poradové číslo pred menom kandidáta. Inak označený lístok je neplatný. Ak je krúžkov viac, ako dva, komisia nebude na krúžky pri sčítavaní prihliadať. Ak sa rozhodnete nekrúžkovať a chcete odovzdať hlas strane, neoznačíte krúžkom žiadneho kandidáta, hlas je platný a pripadne strane. Ak sa pomýlite, nevadí, nesprávne upravené lístky vyhodíte do špeciálnej schránky a požiadate komisiu o nové. Ak zle vyplnené hlasovacie lístky vynesiete z volebnej miestnosti, hrozí vám pokuta 33 €.

Môže hlasovať aj volič so zdravotným postihnutím?

Samozrejme, ak volič pre svoje postihnutie nemôže hlasovať sám, oznámi to okrskovej komisii. Potom s ním bude môcť ísť za plentu človek, ktorý mu pomôže, nemôže to ale byť člen volebnej komisie. Ak zdravotne postihnutý volič nemôže prísť do volebnej miestnosti, treba to oznámiť telefonicky volebnej komisii. Jej členovia za ním prídu s prenosnou volebnou rukou.

Môže volič voliť aj svojho rodinného príslušníka?

Samozrejme, ak je to riadne zaregistrovaný kandidát.  Každý registrovaný kandidát môže dokonca voliť aj sám seba.

js