Štátny pedagogický ústav sa snažil nájsť odpovede na odbornej konferencii pri práílžitosti Medzinárodného dňa Rómov. 

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Prečo je dôležité učiť rómsky jazyk?

Prečo vyučovať rómsky jazyk a v akých oblastiach ho môžeme prakticky využiť ? To boli ťažiskové otázky medzinárodnej konferencie o efektívnom vzdelávaní Rómov a výučbe rómskeho jazyka Inovácia  - Rómsky jazyk  - Inklúzia - Výučba rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov, ktorá sa konala piateho a šiesteho apríla v Bratislave.

Konferenciu zorganizoval Štátny pedagogický ústav v rámci  medzinárodného projektu Erasmus+ „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.

Cieľovou skupinou odborného podujatia boli zástupcovia partnerských organizácií projektu, Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadených organizácií, Národnej agentúry Erasmus+, vedeckých a výskumných inštitúcií, základných a stredných škôl, Rady Európy, experti z Nórskeho kráľovstva, Írska, Nemecka, Rumunska, Moldavska, Českej republiky, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií.

„Pedagógovia sú kľúčoví pri dosahovaní lepších výsledkov žiakov zo znevýhodneného prostredia v rôznych regiónoch Slovenska, pričom zásadnou otázkou úspešného interaktívneho prístupu medzi žiakom a učiteľom je možnosť  komunikovať v rómskom jazyku. Aj skúsenosti z praxe potvrdzujú, že vytvorením vhodných podmienok pre vzdelávanie učiteľov v rómskom jazyku sa darí postupne prekonávať bariéry, ktoré bránia kvalitnému vzdelávaniu žiakov z rómskych komunít," povedal vo svojom príhovore riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

Štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák tiež zdôraznil potrebu podpory vzdelávania národnostných menšín, vrátane Rómov, v materinskom jazyku.

V prvej odbornej časti konferencie vystúpili hostia zo zahraničia. Prezentácie príkladov dobrej praxe zo vzdelávania Rómov vo svojich krajinách predstavili experti Rady Európy Ing. Ján Hero, zástupca expertného výboru CAHROM pre Rómov a kočovníkov pri Rade Európy David Little, emeritný rofesor Trinity College z Írska a Calin Rus, riaditeľ Interkultúrneho inštitútu Timisoara z Rumunska, ako aj Ion Duminica, vedúci oddelenia etnických minorít na Inštitúte kultúrneho dedičstva akadémie vied v Moldavsku.

S prezentáciami výstupov projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“ vystúpili referujúci v druhej odbornej časti konferencie. Štátny pedagogický ústav reprezentoval manažér projektu Jozef Facuna a výskumná pracovníčka Eva Gašparová.

„Vzdelávanie Rómov je celoeurópskou témou, pri jej riešení je preto podľa odborníkov potrebná výmena praktických skúseností a osvedčených inovatívnych postupov rôznych krajín v oblasti inkluzívneho vzdelávania,“ uviedol manažér projektu Jozef Facuna.

„Konferencia bola príležitosťou pre zdieľanie intelektuálnych výstupov projektu pod sloganom Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia a osvedčených postupov v oblasti plánovania vyučovania rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzieho jazyka. Výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie bude zborník publikovaný v slovenskom a anglickom jazyku, uzavrel riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Medzinárodným partnerom konferencie bolo Nansenovo centrum pre mier a dialóg so sídlom v nórskom Lillehammeri a Seminár romistiky Filozofickej fakulty na Karlovej univerzite v Prahe.

Domácim partneri: Slovenská rada rodičovských združení, Univerzita Konštantína Filozofa, Ústav romologických štúdií, Nitra, Súkromná spojená škola, Súkromné gymnázium Zefyrína J. Mallu a Súkromná základná škola, Kremnica, Súkromná sociálna a pedagogická akadémia, Požiarnická 1, Košice, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, Košice, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice, Súkromná spojená škola Kežmarok – Biela voda, Základná škola s materskou školu Podolinec a Základná umelecká škola v Kežmarku.