Občianske združenie tak zvyšuje informovanosť o právach rómskych žien zažívajúcich násilie.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

OZ Savore pripravilo sériu podujatí o právach Rómiek

Občianske združenie tak zvyšuje informovanosť o právach rómskych žien zažívajúcich násilie.

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Občianske združenie (OZ) Savore nedávno zorganizovalo v dvanástich lokalitách južného a stredného Slovenska sériu odborných podujatí. Cieľom bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o právach a postavení rómskych žien zažívajúcich násilie.  Semináre a Focus group v danej téme boli súčasťou projektu "Scitlivovanie verejnej mienky vo vzťahu k rómskym ženám - Zvyšovanie informovanosti verejnosti o právach a postavení rómskych žien zažívajúcich násilie“, ktorý podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018. "Cieľom projektu bolo zvyšovanie informovanosti verejnosti o právach a postavení rómskych žien zažívajúcich násilie, odbúravanie predsudkov a stereotypov v myslení verejnosti. Zámerom bolo zefektívniť tak v súčasnosti pomoc dotknutým osobám," priblížila Vlasta Tokolyová, štatutárka OZ Savore. 

Aktivity projektu realizovalo združenie v Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Cieľovou skupinou boli odborné a pomáhajúce profesie. Projektu sa zúčastnilo 142 pracovníkov a pracovníčok komunitných centier, mestských úradov, úradov práce odboru sociálnej kurately, terénnych sociálnych pracovníčok a pracovníkov, mestských a štátnych policajtov a policajtiek.  "Súčasťou projektu bolo ich sieťovanie - vytvorenie siete pre úzku spoluprácu vo vzťahu k pomoci rómskym ženám a ich deťom zažívajúcich násilie. S dotknutou skupinou rómskych žien prichádzajú mnohokrát do kontaktu ako prví, a tak môžu práve oni najviac pomôcť práve tým, že ich pomoc bude reálna a efektívna, vychádzajúc zo znalosti spôsobu života, postavenia rómskych žien v rámci spoločnosti a komunity, ako i práv rómskych žien poznačených niekoľkonásobnou depriváciou," vysvetlila Tokolyová.

Závery a odporúčania metódy Focus group, realizovaného v rámci projektu, budú premietnuté do odporúčacej správy, ktorá bude predostretá inštitúciám, rezortom, ktoré sú vecne kompetentné v danej oblasti konať.

Zdroj: TASR