S rasizmom a jeho prejavmi sa v našej spoločnosti stretávame často, či už ako obeť, alebo ako svedok.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rasizmus ako problém modernej spoločnosti

S rasizmom a jeho prejavmi sa v našej spoločnosti stretávame často, či už ako obeť, alebo ako svedok.

Rasizmus je diskriminačná teória, ktorá hlása nerovnocennosť ľudských rás. Rasisti sú presvedčení, že ľudia sa na základe vonkajších znakov líšia v ich sociálnom správaní a vrodených schopnostiach, ktoré môžu byť hodnotené ako horšie alebo lepšie. Skrátka, niektoré rasy sú nadradené, iné menejcenné.  

Zanedbaná výchova, nedostatočná rozhľadenosť

Neznášanlivosť voči iným rasám je spoločenský konštrukt a presvedčenie, ktoré jedinec získa zväčša nevhodnou výchovou a prostredím. 

To znamená, že ak sa dieťa od útleho veku stretáva v rodine s dehonestujúcimi narážkami na adresu ľudí s inou farbou pokožky, napríklad Rómov, je vysoká pravdepodobnosť, že sa naň takéto správanie a zmýšľanie "nalepí", a bude ho považovať za prirodzené a správne. V slovenskej spoločnosti je napríklad bežné, že neposlušnému dieťatu rodič pohrozí, že zavolá "cigáňa z osady, ktorý ho príde zobrať". 

Démonizovanie a očierňovanie iných enických skupín, a rozdeľovanie ľudí na základe farby pokožky si deti veľmi ľahko osvoja, čo v nich zakorení hlboké predsudky, aj napriek tomu, že vlastnú skúsenosť s takýmito osobami nemali. Nenávisť neskôr šíria ďalej, a opakujú v spoločnosti, napríklad v škole, kde sa ich správanie môže dotýkať spolužiakov iných etník.

Pri rasizme zohráva veľkú rolu aj nedostatočné vzdelanie a obmedzená rozhľadenosť. Je totiž všeobecne známe, že čím menej prichádza človek do kontaktu s inakosťami a odlišnými kultúrami, tým je jeho strach z neznámeho silnejší. Nedostatočné vzdelanie v oblasti dejín, geografie a biológie majú za následok rozdeľovanie ľudí na základe vonkajších znakov.

Pri šírení rasizmu majú svoje zastúpenie aj jednotliví politici a politické strany, ktoré svoju kampaň stavajú na nenávistných prejavoch voči menšinám. To má za následok ovplyvňovanie spoločnosti v obrovskej miere. Niektorí ústavní činitelia totiž využívajú "prehodenie" viny a problémov v spoločnosti na skupiny ľudí, ktoré sa nejakým spôsobom odlišujú, napríklad farbou kože. Práve takíto extrémisti v politike dodávajú mnohým rasistom pocit "práva" na nenávistné chovanie. Takmer každé volebné obdobie to "schytá" iná menšina, nielen národnostná. Napríklad na Slovensku to boli za posledné roky Maďari, inokedy homosexuáli, potom Rómovia či migranti. 

S čím sa rasizmus spája?

Rasizmus sa zväčša spája s niektorými ideológiami, ako patriotizmus či nacionalizmus. Mnohí sí teda lásku k vlasti spájajú s odstránením nejakej inej rasy alebo národa. Takýchto myšlienok sa často chytajú niektoré krajne pravicovo orientované politické strany, ktoré útočia na najnižšie pudy jednoduchých a frustrovaných voličov. Programy týchto strán tak často "huckajú" občanov k nevraživosti, neznášanlivosti a rasizmu, k pomyselnému spojeniu jednoduchého, no hrdého a svorného ľudu, čo v naivných voličoch môže vyvolať pocit falošnej spolupatričnosti a sily. 

Z patriotizmu a nacionalizmu v minulosti vzišli extrémistické, krajne radikálne režimy s totalitným vládnutím, ako nacizmus a fašizmus. Práve ideológie týchto režimov naplno aplikovali rasizmus a násilie. Aj napriek skúsenosti (nielen) z 2. sv. vojny, počas ktorej umreli milóny nevinných ľudí na základe rasistickej ideológie plynúcej z týchto režimov, sa mnohí k takýmto myšlienkam hlásia aj dnes. Túto ideológiu šíria predovšetkým vyššie spomenuté, krajne pravicovo orientované politické strany. 

Strach z neznámeho

Ako sme už spomínali, negatívne postoje k odlišnostiam sa prejavujú v nekritickom myslení, v predsudkoch a stereotypoch voči iným menšinám, národnostiam a etnických skupinám bez vlastnej negatívnej skúsenosti. Príčina obáv z neznámeho a cudzieho spočíva pravdepodobne v neistote a v strachu, že niekto obmedzí alebo naruší život jedinca. Rasistickí jedinci prechovávajú zväčša aj iné diskriminačné fóbie a presvedčenia, ako napríklad:

- xenofóbia, čo je neopodstatnený strach voči neznámemu a odlišnému. Xenofóbny človek sa správa nenávistne alebo pohŕdavo k odlišným ľuďom ako je on sám, predovšetkým k cudzincom, bez zjavného dôvodu alebo racionálneho vysvetlenia. 

homofóbia, odpor alebo strach z homosexuality alebo homosexuálne zameraných osôb.

- anitsemitizmus, nepriateľstvo alebo predpojatosť voči Židom ako predstaviteľom židovského náboženstva, etnickej skupiny alebo rasy. 

- šovinizmus, vyhrotený nacionalizmus, viera v nadradenosť vlastného národa alebo národnosti, hlásanie nacionálnej výlučnosti a prechovávanie nenávisti voči iným národom. 

Koho rasizmus zasahuje najviac? 

Diskriminácia na základe rasových predsudkov sa najčastejšie prejavuje vo vzdelaní, v legislatíve, zamestnaní, bývaní a v prístupe k službám. Násilný rasizmus sa prejavuje v útokoch a iných násilných činoch.

Aj napriek početným národnostným nenšinám na Slovensku, sú diskrimináciou postihnutí práve príslušníci menšiny s odlišnou farbou pokožky, a to Rómovia. Hrubému rasizmu čelia aj cudzinci a žiadatelia o azyl. Za posledné roky sme boli svedkami mnohých rasovo motivovaných útokov. Eliminujme predsudky a robme všetko pre to, aby sa rasizmu v našej spoločnosti nešíril ďalej. 

 

Zdroj: rádio ROMA