Po novom už o ne možno požiadať elektronicky.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Žilina vyhlasuje grantové výzvy

Po novom už o ne možno požiadať elektronicky.

ŽILINA – Aj v tomto roku podporí mesto aktivity z oblasti kultúry, športu, sociálnej a zdravotnej oblasti, z oblasti vzdelávania, životného prostredia a inštitucionálnej podpory. Žilinská radnica vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o granty, v rámci ktorých rozdelí na projekty 173 tisíc eur. Ďalších 400 tisíc eur pôjde na športové dotácie. Podávanie žiadostí o granty sa v tomto roku zjednodušilo. Po novom ich môžu žiadatelia podať už aj elektronicky. Uzávierka pre doručenie vyplnených žiadostí je 15. apríl 2019. Formulár na vyplnenie žiadosti je dostupný na webe www.zilina.egrant.sk.

Jeden originál kompletne vyplneného, vytlačeného a podpísaného grantového formuláru treba spolu s prílohami doručiť aj fyzicky na mestský úrad, a to buď osobne alebo poštou najneskôr v deň uzávierky. „Všetky potrebné informácie sú zverejnené s výzvou na webovej stránke mesta a po prihlásení sa žiadateľa do e-grantu, bude vysvetlený postup, ako spracovať žiadosť,“ priblížila Ingrid Dolniková, vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline.

Minimálny príspevok mesta na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálne môže mesto prispieť sumou 2 500 eur. Financie z grantu musia byť použité na aktivity v roku 2019. O prerozdelení financií budú rozhodovať členovia grantovej komisie. Schválené projekty mesto zverejní na svojich internetových stránkach. Žiadateľ o grant musí mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby obyvateľom mesta. Rovnako je podmienkou, aby podnikateľské subjekty mali predmet podnikania v konkrétnej oblasti podpory, z ktorej o príspevok žiadajú.

Tento rok pôjde z grantov:
- 70 tisíc eur na podporu kultúry
- 15 tisíc eur pre sociálnu a zdravotnú oblasť
- 15 tisíc eur pre oblasť životného prostredia
- 10 tisíc eur na vzdelávacie projekty

- 28 tisíc eur je vyčlenených na podporu projektov pre oblasť športu
- 35 tisíc eur na podporu činnosti a rozvoja organizácií v rámci inštitucionálnej
podpory

Osobitných 400 tisíc eur pôjde aj v tomto roku na športové dotácie, ktoré sú určené na podporu športovej činnosti pre registrovaných športovcov. Táto pomoc je určená klubom, ktoré sú zaregistrované v zmysle zákona o športe v Registri právnických. osôb v športe najneskôr v roku 2018. „O športovú dotáciu sa môžu uchádzať len tie kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a  ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina. Rovnako platí, že športový klub musí mať vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina a nie sú voči nemu vedené konkurzné konania prípadne výkon rozhodnutia,“ uviedla Ingrid Dolniková.

Doplňujúce informácie a ďalšie otázky v prípade športových dotácií možno smerovať na e-mailovú adresu sportovedotacie@zilina.sk a otázky týkajúce sa grantového systému môžu žiadatelia písať na e-mail granty@zilina.sk. K dispozícii je tiež telefónne číslo 041/70 63 319. Všetky informácie sú dostupné aj na webovej stránke mesta.

Zdroj: mesto Žilina