Fond na podporu umenia vyhlásil konkurz na miesto riaditeľa. Uchádzači musia mať minimálne päťročnú riadiacu prax i skúsenosti z kultúry.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Na post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa dá prihlásiť do 24. apríla

Fond na podporu umenia zverejnil výzvu pre kandidádov ma post riaditeľa fondu. Prihlášku podpísanú kandidátom / kandidátkou spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Fondu na podporu umenia na adresu Cukrová 14, 811 08 Bratislava do 24. apríla 2019 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ“.

Prihlášku je možné doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou. Rozhodujúci je čas doručenia prihlášky do podateľne Fondu na podporu umenia alebo dátum podania na poštovú prepravu.

V prihláške kandidát / kandidátka uvedie svoje meno a priezvisko, tituly a jasne vyjadrí svoju vôľu kandidovať na funkciu riaditeľa fondu. Kandidát / kandidátka uvedie v prihláške aj zoznam príloh, ktoré k prihláške prikladá.

Kandidát / kandidátka spolu s prihláškou predkladá:

1.) projekt riadenia a rozvoja Fondu na podporu umenia (základný obsah a rozsah projektu tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy),


2.) oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace (vzor tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy), alebo výpis z registra trestov,
 

3.) štruktúrovaný životopis,
 

4.) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 

5.) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy),
 

6.) čestné vyhlásenie o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával a o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával (vzor vyhlásenia tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy),
 

7.) čestné vyhlásenie, že nevykonáva funkciu podľa § 5 ods. 5 a 6 zákona ani činnosť podľa § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, alebo čestné vyhlásenie, že túto funkciu alebo činnosť prestane vykonávať do 30 dní od zvolenia. 

Viac informácii je na na stránke FPU.

- rom -