Europoslanci upozorňujú, že kvôli diskriminácii sú mladí Rómovia nezamestnaní.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Integrácia Rómov by sa mala zamerať najmä na deti

Europoslanci upozorňujú, že kvôli diskriminácii sú mladí Rómovia nezamestnaní.

BRUSEL - Európsky parlament vyzval členské štáty EÚ, aby boli aktívnejšie pri potláčaní protirómskeho zmýšľania a prijali konkrétne opatrenia zamerané na integráciu Rómov. Európsky parlament zároveň upozornil na prejavy rasizmu voči Rómom.

Prístup rómskych detí ku všetkým právam

Schválené uznesenie vyzýva členské štáty Únie, aby v budúcom strategickom rámci EÚ a v súvisiacich národných stratégiách pre začleňovanie Rómov na obdobie po roku 2020 rozšírili prioritné oblasti, zaviedli jasné a záväzné ciele, lehoty ich napĺňania a ukazovatele na ich monitorovanie, a zároveň aby vyčlenili dostatok finančných prostriedkov na realizáciu týchto cieľov.

Europoslanci odporučili členským štátom EÚ, aby pri koncipovaní politík na začleňovanie Rómov prihliadali aj na rodové hľadisko a zamerali sa najmä na deti.

Poslanci zároveň zdôraznili nevyhnutnosť spravodlivého zastúpenia Rómov vo všetkých sférach života, vrátane médií, verejných inštitúcií a politických orgánov.

Uznesenie Európskeho parlamentu vyzýva členské štáty, aby na zlepšenie životných podmienok a príležitostí pre Rómov lepšie využívali štrukturálne fondy EÚ.

Skryté formy rasizmu

V dokumente schválenom v pléne Európskeho parlamentu sa ďalej konštatuje, že protirómske zmýšľanie je osobitná forma inštitucionálneho a historickou diskrimináciou podporovaného rasizmu.

Ten sa prejavuje okrem iného násilím, nenávistnými prejavmi, vykorisťovaním, stigmatizáciou a diskrimináciou rómskej komunity.

Hlavnými problémami, ktorým v súčasnosti čelia Rómovia v Európe, sú podľa uznesenia Európskeho parlamentu segregácia na školách a obmedzený prístup k ubytovaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti vážne obavy vzbudzuje vysoký podiel mladých Rómov, ktorí nie sú zamestnaní a nie sú ani v procese vzdelávania či odbornej prípravy.

 

Foto: wikipedia.sk