Aktuálna správa Európskej komisie tvrdo kritizuje Slovensko pri riešení rómskej problematiky. Podľa nej vláda zlyháva a má zle nastavené priority, čo spôsobuje ešte väčšie problémy.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Brusel: Rómom nepomôžu aktivačné práce, ale vzdelanie

Aktuálna správa Európskej komisie tvrdo kritizuje Slovensko pri riešení rómskej problematiky. Podľa nej vláda zlyháva a má zle nastavené priority, čo spôsobuje ešte väčšie problémy.

 

BRATISLAVA – Správa Európskej komisie (EK) hodnotí uplatnenie Rómov na trhu práce a výsledky pre Slovensko nie sú pozitívne. Podľa odporúčaní odborníkov totiž Rómom zo sociálnej špirály nepomôžu aktivačné práce, ale lepší prístup ku vzdelaniu i kvalitné vzdelanie ako také.

 

Dlhodobú nezamestnanosť považuje EK za vážny problém, najmä v krajoch a okresoch, ktoré pravidelne lámu rekordy. Až tri štvrtiny dlhodobo nezamestnaných sa sústreďujú v troch krajoch: prešovskom, košickom a banskobystrickom.

 

Prvá trojka rebríčka spomedzi okresov je tiež dlhodobo nemenná a stabilne vedie okres Rimavská Sobota (16,22 % nezamestnaných), okres Kežmarok (15,64 %) a okres Rožňava (14,77 %). Celkovo je pritom miera nezamestnanosti na Slovensku na úrovni 5,26 %. Priemerom Únie je 2,9%. V spomínaných rekordných okresoch je nadpriemerný počet rómskych komunít.

 

Podľa EK je situácia Rómov na Slovensku na trhu práce mimoriadne ťažká. Odhaduje sa, že Rómovia, ktorí prevažne žijú vo vidieckych oblastiach, tvoria takmer osem percent celkového obyvateľstva, pričom približne polovica z nich žije v marginalizovaných a segregovaných rómskych komunitách.

 

Na okresnej úrovni existuje vzájomná súvislosť medzi podielom Rómov na celkovom obyvateľstve a mierou nezamestnanosti. V roku 2016 sa miera nezamestnanosti medzi Rómami odhadovala na 48 percent, pričom len asi štvrtina Rómov vo veku 20 až 64 rokov vykonávalo „platenú prácu“.

 

„Úroveň zamestnanosti je nestabilná, pričom prevládajú dočasné pracovné zmluvy a sezónne práce," hodnotí správa EK o Slovensku. Najväčším nedostatkom podľa EK je vzdelávací systém, ktorý začleňuje Rómov do spoločnosti iba veľmi málo. Diskriminácia na trhu práce ďalej prispieva k etnickej segmentácii trhu práce a nepriaznivým výsledkom rómskeho obyvateľstva v oblasti zamestnanosti, upozorňuje EK.

 

Ako ďalej komisia upozorňuje, výdavky na aktívnu politiku trhu práce sú na Slovensku jedny z najnižších v EÚ. Zo sumy, ktorá sa hýbe niekde okolo 0,2 % HDP, sa značné finančné prostriedky vynaložili na aktivačné práce, programy verejnoprospešných prác, ktoré nezahŕňajú zvyšovanie úrovne zručností.

 

„Naopak, opatrenia v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania sa využívajú okrajovo a vyžadujú si ďalšie investície," uzatvára EK.

 

Eurokomisia odporučila Slovensku investovať do:

  • Inovácie, zlepšenie energetickej efektívnosti, dokončenie železničnej a cestnej siete či riešenie dlhodobej nezamestnanosti. To sú niektoré z investičných priorít pre Slovensko, ktoré by podľa Európskej komisie mali byť financované z kohéznej politiky v období 2021 - 2027.
  • Jednou z prioritných oblastí je podľa Komisie posilnenie inovačnej a inteligentnej transformácie priemyslu, teda podpora výskumu, vývoja a inovácií. Patrí sem aj stabilizácia infraštruktúry, stimuly na prilákanie výskumníkov a zvýšenie kvality poskytovania elektronických služieb. Cieľom by malo byť aj posilnenie rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP) či odborná príprava a rekvalifikácia pre oblasti inteligentnej špecializácie.
  • Investície by podľa EK mali prúdiť aj do čistej a spravodlivej energetickej transformácie. Mala by sa zlepšiť energetická efektívnosť vo verejných a obytných budovách a MSP, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE), hlavne vo vykurovaní, a tiež znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia. Dôležité je podľa Komisie aj obehové hospodárstvo, adaptácia na zmenu klímy a predchádzanie rizikám.
  • Komisia zároveň zdôraznila investície do železničnej a cestnej siete. Rovnako tak do regionálnej a miestnej mobility, pričom podporiť by sa mali udržateľné a efektívne systémy mestskej dopravy. Zlepšiť by sa mala aj digitálna pripojiteľnosť.
  • Ďalším navrhovaným okruhom sú sociálne priority. Zahŕňajú riešenie dlhodobej nezamestnanosti, investície do vzdelávania, zručností, sociálne začlenenie, prístup k sociálnym a zdravotným službám, riešenie inkluzívneho vzdelávania či výzvy spojené s marginalizovanými skupinami.
  • Podľa Komisie je podstatné podporovať aj investície na základe integrovaných stratégií územného rozvoja. Prispieť by sa týmto spôsobom malo k rozvoju mestských a vidieckych oblastí.
  • Investičné priority navrhované Komisiou na financovanie politiky súdržnosti na roky 2021 - 2027 tvoria prílohu k Správe o Slovensku 2019.

 

 

Zdroj: SITA, TASR, JS, DS

Foto:spravy.pravda.sk