Ministerstvo vnútra žiada neziskové organizácie, aby im počas tohto roka oznámili svoje aktuálne údaje do nového registra mimovládnych organizácií.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Mimovládky pozor! Treba sa hlásiť ministerstvu vnútra

Ministerstvo vnútra žiada neziskové organizácie, aby im počas tohto roka oznámili svoje aktuálne údaje do nového registra mimovládnych organizácií.

 

Povinné oznámenia chcú úradníci bezodkladne, lebo pripravujú nový komplexný register mimovládok. Urgentná výzva ministerstva sa týka všetkých druhov, foriem a variácií neziskových organizácií. Teda nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, občianskych združení, odborových organizácií, organizácií zamestnávateľov a organizácií s medzinárodným prvkom.

 

Týka sa to teda aj okolo 100 aktuálne registrovaných mimovládok, venujúcich sa rómskej agende a problematike. Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31. decembra 2018 musia rezortu vnútra do 30.júna tohto roka oznámiť aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie, spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie musí byť podpísané štatutármi úradne osvedčenými podpismi.

Existujúce občianske združenia, ktoré zriadili organizačné jednotky konajúce vo svojom mene, musia podľa novej legislatívy do konca roka písomne zaslať rezortu vnútra svoje aktuálne údaje. Uviesť majú svoj názov, adresu sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie.

Na internetovej stránke MV SR sú dostupné všetky potrebné formuláre ale aj odpovede na najčastejšie kladené otázky, vyplývajúce z aplikácie nového zákona.

Doterajšie zápisy v registroch a evidenciách vykonané podľa doterajších predpisov, sú platné do uvedenia nového registra do prevádzky.

 

 

Zdroj: TASR

Foto: eventive.sk