Podpornú schému na návrat odborníkov zo zahraničia využilo trinásť ľudí, z toho traja mladí a deväť expertov.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Za návrat domov platí vláda 50 000 eur

Podpornú schému na návrat odborníkov zo zahraničia využilo trinásť ľudí, z toho traja mladí a deväť expertov.

V rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia bolo vlani podporených 13 pozícií. Vyplýva to zo Správy o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za rok 2018, ktoré v stredu vzala vláda na vedomie. Na nalákanie ľudí domov z cudziny bolo vyčlenených milión eur a takmer všetky peniaze sa vyčerpali.

Vlani mohla byť výška príspevku pre jednotlivca najviac 10.000 eur pre mladého odborníka až 50.000 eur pre experta. Táto suma je rozdelená na dve splátky. Prvá po nastúpení a druhá po roku zotrvania na danom mieste.

„Zo schémy v roku 2018 bolo poskytnutých 17 finančných príspevkov a trom jednotlivcom bol schválený príspevok, ktorý bude vyplatený v roku 2019," uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva. Na príspevky jednotlivcov bolo vyplatených 305.000 eur, jednotlivé akademické inštitúcie dostali  639.785 eur.

Východiskom na vytvorenie schémy bola skutočnosť, že SR patrí v rámci EU k štátom s najvyšším podielom študentov vysokých škôl študujúcich v inom členskom štáte. Vyšší podiel občanov študujúcich v zahraničí majú len Luxembursko, Lichtenštajsko, Cyprus a Island.

Slováci, ktorí sa usadili v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko mohli pozitívne vplývať na skvalitňovanie verejných služieb, prípadne môžu napomôcť k zlepšovaniu vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania.

V období 2015-2018 ide o prvú schému svojho druhu. Zameraná je na dve cieľové skupiny – mladých odborníkov a expertov, ktorí profesionálne dlho pôsobia v zahraničí a sú občanmi Slovenskej republiky.

V prípade, že zamestnávateľom experta bude verejná vysoká škola, štátna vysoká škola, rezortná výskumná inštitúcia alebo Slovenská akadémia vied môže byť poskytnutá aj finančná podpora pre inštitúciu v maximálnej sume 150 000 eur.

V roku 2019 sa zároveň predpokladá predloženie návrhu na pokračovanie Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia na obdobie rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2026.