• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Novým splnomocnencom vlády pre rómske komunity sa stal Alexander Daško.

Novým splnomocnencom vlády pre rómske komunity sa stal Alexander Daško.

V predchádzajúcom období pracoval v oblasti implementácie edukačných, sociálnych a kultúrnych projektov, so zameraním na marginalizované rómske komunity.

 (TASR)


Vláda v pondelok 13.11.2023 schválila jeho menovanie k 14. novembru.2023. Stalo sa tak po odvolaní Jana Hera.

Alexander Daško(54) sa stal desiatim splnomocnencom vlady SR pre marginalizované rómske komunity /dalej len MRK/

Splnomocnenci vlády pre rómske komunity

Od - do

Meno

1999-2001

Vincent Danihel

2001-2007

Klára Orgovánová

2007-2009

Anita Botošová

2009-2010

Ľudovít Galbavý

2010-2012

Miroslav Pollák

2012-2016

Peter Pollák

2016-2020

Ábel Ravasz

2020 - 2021

Andrea Bučková

2021 - 2023

Ján Hero 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

2023 -

Alexander Daško

 

 

Hlavné úlohy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vznikol v roku 2001. Jeho vzniku do súčasnej podoby predchádzalo v roku 1995 vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc vládou SR a zriadenie organizačného útvaru na úrovni odboru v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda SR po parlamentných voľbách v roku 1998 zrušila tento úrad a menovala splnomocnenca na riešenie problémov rómskej menšiny. Následne ustanovila Úrad splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny, ktorý bol začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády SR.

 

V roku 2001 vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý mal postavenie vymedzené článkom 1 vtedajšieho Štatútu splnomocnenca pre vlády pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny: „Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach“. Od roku 2012 bol úrad začlenený do štruktúry Ministerstva vnútra SR. Od 1. júna 2021 je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity organizačne začlenený pod Úrad vlády Slovenskej republiky.  Splnomocnenec ako poradný orgán vlády pre problematiku rómskych komunít v Slovenskej republike plní úlohy zamerané na riešenie záležitostí rómskych komunít a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti, osobitne v oblasti tvorby, realizácie a koordinácie efektívnejších politík a realizácie systémových opatrení, zameraných na prevenciu sociálneho vylúčenia rómskych komunít a podporu ich začleňovania do spoločnosti.

 

 

Medzi hlavné úlohy splnomocnenca patrí najmä:

  • plnenie úlohy ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít,
  • plnenie úlohy sprostredovateľského orgánu v oblasti podpory inklúzie marginalizovaných rómskych komunít,
  • plnenie úlohy sprostredkovateľa komponentov K6 - Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch a K7 - Vzdelávanie pre 21 storočie, pri realizácii reformy K6 R1 a investície K7 I2 Plánu obnovy a odolnosti,
  • zabezpečenie činnosti národného kontaktného bodu uskutočňovania strategického rámca inklúzie Rómov v rámci odporúčaní Európskej únie o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov

                    

 

V rámci Slovenskej republiky úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich odlúčených pracovísk (ďalej len „regionálne kancelárie“) v lokalitách:

Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník.

Zdroj: https://www.romovia.vlada.gov.sk/urad/

 Editor, redaktor : Anna Karvajová