• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

AKČNÉ PLÁNY K STRATÉGII SCHVÁLILA VLÁDA SR

 
Dňa 06.04.2022  Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 181/2021 z  dňa 7. apríla 2021 Stratégiu pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030 (ďalej iba „Stratégia 2030“). Tento rámcový strategický dokument je záväzkom vlády Slovenskej republiky (SR), ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti rovnosti a začleňovania Rómov.
Informoval o tom splnomocnenec vlády Ján Hero na svojom FB profile. 
 
 
Vláda SR dnes na svojom rokovaní schválila Akčné plány k jednotlivým prioritným oblastiam Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Akčné plány sú dokumentom, ktorý priamo nadväzuje na Stratégiu, ktorú vláda Slovenskej republiky prijala uznesením. Stratégia a Akčné plány tak tvoria základný dokument, ktorý je zároveň národným záväzkom vlády Slovenskej republiky, ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie verejných politík za účelom dosiahnutia viditeľnej zmeny voblasti rovnosti a začleňovania Rómov. Prijatie Stratégie a na Stratégiu nadväzujúcich akčných plánov, je jednou zo základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky.
Pravidelné európske aj národné hodnotenia naďalej konštatujú, že štyri prioritné oblasti, pre ktoré boli vytvorené predložené Akčné plány, t. j. oblasť zamestnanosti, vzdelávania, zdravia a bývania sú pre naplnenie cieľov naďalej kľúčové. Osobitý dôraz sa kladie na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom.
Návrhy akčných plánov boli vytvorené participatívnym procesom tematickými pracovnými skupinami v priebehu roka 2021 a následne boli predmetom samostatných pracovných rokovaní so zástupcami príslušných rezortov, ktoré majú gesciu za napĺňanie navrhnutých opatrení z jednotlivých oblastí. Návrhy akčných plánov boli tiež konzultované so zástupcami Európskej komisie.
V zmysle uznesenia vlády je splnomocnenec poverený v spolupráci s jednotlivými rezortmi a zodpovednými subjektmi koordinovať a implementovať opatrenia a aktivity akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.
 
Strategia tu:
https://www.minv.sk/?strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku-2030