Štatistický úrad SR postupne zverejňuje výsledky tohto sčítania.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

A máme to tu.

Po 10 rokov sa sčítavalo obyvateľstvo na území Slovenskej Republiky. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa začalo od 1. 4. 2021 a trvalo do 31. 10. 2021.
V tomto sčítaní bola aj možnosť sa prihlásiť, aj k inej národnosti.
Štatistický úrad SR postupne zverejňuje výsledky tohto sčítania.
 
V Slovenskej republike máme 2 890 obcí a k 1. januáru 2021 v nich žilo 5 449 270 obyvateľov. Z hľadiska veľkostných skupín obcí najviac, až 1 463 obcí (51 %), patrí do dvoch veľkostných skupín, a to do skupiny od 200 do 499 obyvateľov alebo do skupiny od 500 do 999 obyvateľov.
 
Súčasne až 55,8 % obyvateľov SR (3,04 milióna) uviedlo rímskokatolícke náboženské vyznanie. Z hľadiska početnosti potom nasleduje evanjelické vyznanie s 5,3 % (287-tisíc) a gréckokatolícke vyznanie so 4 % (218-tisíc).
 
Druhou najpočetnejšou skupinou sú obyvatelia bez náboženského vyznania. Takmer 1,3 milióna obyvateľov ( 23,8 %osôb) uviedlo, že je bez náboženského vyznania.
 
Z celkového počtu trvalo bývajúcich si maďarskú národnosť uviedlo 7,75 % obyvateľov (422,1 tisíca osôb), rómsku 1,23 % (67,2 tisíca osôb), rusínsku 0,44 %, t. j. 23,7 tisíca, ukrajinskú 0,17 % , t. j. 9,4 tisíca a českú 0,53 % (t. j. 29-tisíc osôb).
 
 
 
Údaje v podobe tabuliek, grafov a kartogramov, ako aj aktuálne údaje sú zverejnené na www.scitanie.sk.
 
Ján Strkáč